Mäkinen, Riikka – Soostereotüübid eesti ja soome koolinoorte seas

Mäkinen, Riikka
Soostereotüübid eesti ja soome koolinoorte seas

Juhendaja: Anu Laas
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond / sotsioloogia osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1999

Lisad

Täistekst (.doc)

Kokkuvõte

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, millised on stereotüüpsed arvamused sugupoolte kohta Eesti koolinoorte hulgas. Kitsamaks eesmärgiks oli välja selgitada lubatud ja keelatud asjade ning kodutööde jaotuse uurimise kaudu, missugused on eesti kaasaegsed naise ja mehe soorollid. Lisaks võrreldakse Tallinna ja Helsingi koolinoorte soorolle puudutavat väärtuste süsteemi. Teoreetilises osas antakse ülevaade töö käigus kasutatud mõistetest, sooideoloogia ja soo- ja sugupooltesüsteemiga seotud problemaatikast, vaadeldakse soostereotüüpe ja soorollide tekkimist ning kirjeldatakse sotsialiseerimise mõju naiselikkuse ja mehelikkuse stereotüüpide kujunemisel. Läbi viidi ankeetküsitlus, kvantitatiivne kombineeritud kvalitatiivsega. Ankeedi täitsid 449 Eesti (Tallinn, Tartu, Lõuna-Eesti maa-asulad) ja 85 Soome (Helsingi) koolinoort. Valim koosnes 9. ja 12. klassi õpilastest ja kutsekooli poistest.