Raadik, Egle – Naise konstrueerimine ajakirja Anne illustratsioonides

Juhendaja: Ragne Kõuts-Klemm, MA
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2007

Lisad

Täistekst dspace.ut.ee

Seotud teemad