Tukk, Merlika – Vägistamine: uurimused, teooriad ja müüdid

Õppe-/uurimisasutus: Sisekaitseakadeemia politseikolledž
Juhendaja: Uno Traat

Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Tallinn, 2002

Sisukord

Sissejuhatus. / 1. Vägistamise mõiste. 1.1. Vägistamise mõiste kehtiva Kriminaalkoodeksi järgi. 1.2. Vägistamise mõiste Karistusseadustiku järgi. 1.3. Raskendavad asjaolud. / 2. Vägistamist kvalifitseerivad asjaolud. 3. Vägistamise olemus ja liigid. 3.1. Vägistamise üldiseloomustus. 3.2. Vägistamise liigid. / 4. Vägistajad. 4.1. Vägistajate vanuseline struktuur. 4.2. Vägistajate hariduslik struktuur. 4.3. Vägistajate tüpoloogia. 4.4. Vägistaja tegevusstreteegia. 4.5. Vägistamist mõjutavad tegurid. / 5. Vägistamise ohvrid. 5.1. Ohvrite jaotus. 5.2. Vägistamisohvri viktiimsus ja seda mõjutavad tegurid. 5.3. Ohvri käitumine vägistamisele eelnenud situatsioonis. 5.4. Vägistamistrauma sündroom. 5.5. Kuidas vältida vägistamisohvriks sattumist. 5.6. Vägistamise latentsus. / 6. Vägistamismüüdid. / 7. Vägistamise teooriad. 7.1. Psühhopatoloogilise isiksuse teooria. 7.2. Feministlik ehk sotsiokultuuriline teooria. 7.3. Ohvrist lähtuv ehk viktimoloogiline vägistamise teooria. / Kokkuvõte. / Lisad.

50 lk. ; lisad lk. 48-50
Bibliograafia lk. 47
Kokkuvõte inglise keeles lk. 46
Kokkuvõte lk. 44-45

Märksõnad

vägistamine ; vägivald ; vägivallaohvrid ; vägistajad ; vägistamise ohvrid ; vägistamise teooriad