Kütt, Tarmo – Perevägivalla juhtumi lahendamine: politsei roll ning koostöö võimalused (Jõhvi politseiosakonna näitel)

Sisekaitseakadeemia politseikolledž
Juhendaja: Uno Traat

Diplomitöö
Tallinn, 2008

Sisukord

Sissejuhatus / 1. Perevägivalla ajalugu, mõiste ja liigid. 1.1. Perevägivalla ajaloost. 1.2. Perevägivalla mõiste ja olemus. 1.3. Perevägivalla liigitus. 1.4. Perevägivald Eestis ja mujal maailmas. / 2. Poltisei roll perevägivalla juhtumite lahendamisel ja koostöövõrgustik. 2.1. Perevägivalla juhtumi lahendamine Jõhvi politseiosakonna näitel. 2.2. Koostöövõrgustik Jõhvi politseosakonna teenindaval territooriumil. 2.3. Õiguslikud alused vägivallatseja ohjeldamiseks ning sellega kaasnevad takistused. / 3. Uurimistulemuste analüüs ja arutelu. 3.1. Perevägivallajuhtumite väljakutsed. 3.2. Ankeetküsitluse ametnikega. / Kokkuvõte

Kokkuvõte vene keeles lk. 53-54
Kokkuvõte lk. 49-52