Pilvre, Barbi – Naiste meediarepresentatsioon Eesti ajakirjanduskultuuri ja ühiskonna kontekstis

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut
Juhendaja: professor Epp Lauk, Jyväskylä Ülikool, Tartu Ülikool

Uurimuse tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2011

Lisad

Täistekst www.dspace.ut.ee

Sisukord

PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI / lk 7
AUTORI PANUS / lk 8
TÄNUAVALDUSED / lk 9
SISSEJUHATUS / lk 10

1. PROBLEEMIPÜSTITUS / lk 15
1.1. Ühiskonna soosüsteem / lk 15
1.1.1. Meeste domineerimine ja patriarhaat / lk 15
1.1.2. Sugu ja soosüsteem / lk 16
1.1.3. Avalik ja privaatsfäär võimusuhete tandrina / lk 17
1.2. Naiste positsioon Eesti ühiskonnas 18
1.2.1. Eesti naised avalikus elus / lk 18
1.2.2. Eesti naiste emantsipatsioon versus rahvuse emantsipatsioon / lk 20
1.3. Ajakirjanduskultuur vabaturu tingimustes / lk 22
1.3.1. Mis on ajakirjanduskultuur? / lk 22
1.3.2. Globaalne tabloidiseerumine ja kommertsialiseerumine / lk 23
1.3.3. Eesti ajakirjanduse kohanemine kommertssurvetega / lk 24
1.3.4. Naiste osakaal ajakirjandusorganisatsioonis ja võimalikud muutused ajakirjanduskultuuris 25
1.3.5. Naised Eesti meediaorganisatsioonides / lk 29
1.3.6. Tabloidiseerumine ja soo aspekt / lk 30
1.4. Meedia domineeriva ideoloogia kandja ja taastootjana / lk 31
1.4.1. Feministliku kultuuri-, ideoloogia- ja meediakriitika põhiseisukohti / lk 34
1.4.2. Meeste meediarepresentatsioon patriarhaalse ideoloogia kandjana / lk 41
1.5 Uurimisküsimused / lk 42

2. METODOLOOGIA, MEETODID JA ANDMED / lk 43
2.1. Metodoloogilised lähtekohad / lk 43
2.2. Töös kasutatud empiiriline materjal ja meetodid lk 44
2.2.1. Eesti Ekspressi „Persooni” kontentanalüüs / lk 44
2.2.2. ETV telepildi kontentanalüüs / lk 45
2.2.3. Eksperdiintervjuud ajakirjanike, toimetajate ja juhtidega / lk 46
2.2.4. Diskursuseanalüüsi elemendid / lk 47

3. PEAMISED UURIMISTULEMUSED / lk 48
3.1. Naiste representatsioon Eesti meedias Eesti Ekspressi ja ETV näitel / lk 48
3.1.1. Naistegelaste osakaal peavoolu meediakujutises Põhjamaade, Euroopa ja globaalses võrdluses / lk 48
3.1.2. Naiste osakaalu aspektid ETV ekraanil / lk 50
3.1.3. Naiste meediarepresentatsioon Eesti Ekspressis / lk 55
3.1.4. Žanrivalik ja tegelase sugu / lk 61
3.2. Naiste meediarepresentatsiooni seaduspärasused Eesti meediainstitutsiooni, ajakirjanduskultuuri ja ühiskonna kontekstis / lk 62
3.2.1. Toimetuse ja selle juhtkonna sooline koosseis ning naiste kujutamisviisid / lk 65
3.2.2. Soolise tasakaalu problemaatika Eesti meediaorganisatsioonides / lk 67
3.2.3. Universaalne ja unikaalne naiste representatsioonis ja eesti ajakirjanduskultuuris soo aspektist / lk 67

4. DISKUSSIOON / lk 69

5. JÄRELDUSED / lk 78

KIRJANDUS / lk 82
SUMMARY
Media representation of women in the context of Estonian journalist cultureand society / lk 90
LISA I / lk 97
LISA II / lk 98
PUBLIKATSIOONID / lk 103