Karin Kosemets – Osalise töökoormusega töötavate eesti naistudengite õpingute ja tööl käimise ühildamise kogemused

Tallinna Ülikool
Ühiskonnateaduste instituut
Sotsioloogia suund

Juhendaja: PhD Kadri Aavik

Tallinn 2021

Käesolev bakalaureusetöö keskendub osalise töökoormusega töötavate Eesti naistudengite
õpingute ja tööl käimise ühildamise kogemustele. Töö eesmärgiks on uurida, kuidas kujunevad
naistudengite töölkäimise põhjused, millised on nende töö ja õpingute ühildamise kogemused,
kuidas hindavad nad praegust Eesti kõrgharidussüsteemi ning kas ja kuidas naistudengite
arvates peaks riik ja ülikooli tudengeid toetama.

Karin_Kosemets_OSALISE-TOOKOORMUSEGA-TOOTAVATE-EESTI-naistudengite