Mäesalu, Eleri – Naispolitseiametnike olukorrast ning nende hinnangutest Eesti politsei naistöötajatega seonduva suhtes

Mäesalu, Eleri
Naispolitseiametnike olukorrast ning nende hinnangutest Eesti politsei naistöötajatega seonduva suhtes

Juhendaja: Aigi Resetnikova, M.A.
Õppe-/uurimisasutus: Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool
Osakond/õppetool: Sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Lõputöö
Aasta: 2004

Lisad

Sisukord

Sissejuhatus / 1. Naised Eestis. 1.1. Naiste tähtsus, roll ja osakaal. 1.2. Valikud naiste elus. 1.3. Naised tööjõuturul. / 2. Naised politseis. 2.1. Naised maailma politseides. 2.2. Naispolitseiametnike ühendused. 2.3. Naised Eesti politseis. / 3. Uurimus ja selle metoodika. 3.1. Uurimuse eesmärk, metoodika ja valimi kirjeldus. 3.1. Uurimuse eesmärk, metoodika ja valimi kirjeldus. 3.2. Küsitluse tulemuste analüüs. / Kokkuvõte

Kokkuvõte inglise keeles lk. 2-3
Kokkuvõte lk. 60-62