• 2023 report on gender equality in the EU

   Euroopa Komisjon 2023 Aruanne keskendub peamistele tegevustele ja saavutustele, et parandada soolist võrdõiguslikkust ELi institutsioonide ja liikmesriikide poolt. Samuti esitleb see inspireerivaid näiteid liikmesriikidest ning ELi rahastatud projektidest. Aruanne sisaldab ka olulisi andmeid soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta ELis. Need andmed on avaldatud ka Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia seireportaalis. Otselink raportile

  • Women Peace and Security Index 2023/24

   Alapealkiri: : Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women Väljaandjad: Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Peace Research Institute Oslo 2023 Naised, rahu ja julgeolek (WPS) indeksi neljas väljaanne hõlmab ja hindab naiste staatust 177 riigis. Indeksi tulemused näitavad, et riigid, kus naistel läheb hästi, on ka rahumeelsemad, demokraatlikumad, jõukamad

  • Sport and Physical Activity

   Eurobaromeeter 2022 Special Eurobarometer 525 – Sport and Physical Activity Käesoleva uuringu tellis Euroopa Komisjoni Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat, et uurida avalikku arvamust spordi ja kehalise aktiivsuse kohta.Uuring hõlmab järgmisi teemasid: Spordiga tegelemise sagedus ja kehalise aktiivsuse tase Kohad, kus inimesed tegelevad spordi ja muu füüsilise tegevusega Eurooplaste spordis osalemise motivaatorid ja takistused

  • Women, Business and the Law 2023

   Maailmapank 2023 Järjekorras üheksas ülevaade sarjas Naised, äri ja seadused analüüsib 190 riigi ja territooriumi seadusandluseid soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist. Raport võrdleb seadusandlust kaheksas valdkonnas: liikumisvabadus, töökoht, palk, abielu, vanemlus, ettevõtlus, vara ja pension. Eesti on konkreetses raportis 15.-20. kohal 97,5 protsendiga. Raprorti koduleht

  • Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2021

   Kantar Emor 2022 Sotsiaalministeeriumi tellimusel Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu eesmärgiks on saada ülevaade Eestis elavate naiste ja meestehoiakutest, kogemustest ja käitumisest erinevates eluvaldkondades nagu töö, pereelu, haridus javõimalus osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel ning jälgida nende kujunemist ajas. Neid tulemusikasutatakse ühest küljest soolise võrdõiguslikkuse alaste otsuste tegemiseks ja poliitika kujundamiseks,kuid monitooringu tulemused on mõeldud kasutamiseks laiale ringile

  • Combating Cyber Violence against Women and Girls

   Väljaandja: EIGE 2022 Raporti eesmärgiks oli anda anda põhjalik ülevaade kübervägivalla olemusest ning selle mõjust konkreetselt naistele ja tüdrukutele. Põhiprobleemid: EL tasandil ei ole veel ühtlustatud määratlust ega õigusakti, mis käsitleks spetsiifiliselt naistevastast kübervägivalda Rahvusvahelisel tasandil on probleemi adresseerinud Euroopa Nõukogu ja ÜRO Liikmesriikide tasandil laiendatakse füüsilises sfääris kehtivaid üldisi süütegusid (nt ahistamine ja jälitamine)

  • The European Union and Gender Equality

   Autor: Agnès Hubert Rahastaja: Euroopa Parlament 2022 Raamat annab põhjaliku ülevaate soolise võrdõiguslikkuse arengust Euroopas alates 1960st aastatest. Lisaks kronoloogilisele ülevaatele (taas)tutvustab Agnès Hubert meile olulisi feministlikke ja progressiivseid aktiviste nagu Eliane-Vogel Polsky, Vasso Papandreou, Yvette Roudy, Helena Dalli jt. Ülevaade antakse ka soolise võrdõiguslikkuse seisust Euroopas täna, kuidas Corona-19 pandeemia seda mõjutas. Raamat tugineb