• Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses

   Uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja, milline on soolise võrdõiguslikkuse hetkeseis Eestiteaduses, pakkuda soovitusi, kuidas soolise võrdõiguslikkuse olukorda parendada – keskendudessellele, kuidas takistavaid tegureid ületada või nende mõju vähendada – ning esitada indikaatorid, missobivad soolise võrdõiguslikkuse seisu mõõtmiseks Eesti teadusmaastikul. Uuringu tegi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.Autorid:Helen UrmannKadri LeesMarvi RemmikEne TubeltLiana RoosMaili VilsonSaara Maria

  • EIGE: Gender equalities in care and consequences on the labour market

   Aruanne „Sooline ebavõrdsus hoolduskohustuses ja selle tagajärjed tööturule” on osa EIGE tööst jälgida ELi edusamme soolise võrdõiguslikkuse kohustuste täitmisel vastavalt Pekingi tegevusplatvormile. Aruanne valmis Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Saksamaa tellimusel.

  • The Angry Internet

   Väljaandja: Centre for Digital Youth CareAutorid: Christian Mogensen & Stine Helding Rand Põhjamaade Ministrite Nõukogu tellis 2020. aastal ülevaate põhjamaade internetikasutajate misogüünsete ja antifeministlike postituste ulatusest ja mõjust

  • Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019

   Väljaanne annab ülevaate Eesti parlamendi naisliikmete elustja tegevusest kahel ajaperioodil. Põhiosa koostati Eesti Rahvusraamatukogus aastal veebiväljaandena, mida on hiljemtäiendatud. E-väljaanne valmis 2020.Perioodi 1917–1940 elulood on põhjalikumad ja varustatudmahuka bibliograafilise materjaliga. Perioodi 1992–2019 elulugudekäsitlus on napisõnalisem ja lingid viitavad enamastiRiigikogu ja Eesti Rahvusraamatukogu väljaannetele. Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019 Koostanud Piret Viljamaa (1917–1940) jaRita Hillermaa (1992–2019)Toimetanud

  • Comparing Gender and Media Equality Across the Globe

   A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequencesof Gender Equality in and through the News MediaMonika Djerf-Pierre & Maria Edström (Eds.) Comparing Gender and Media Equality Across the GlobeVäljaandja: Nordicom, Göteborgi Ülikool Sooline võrdõiguslikkus maailma eri riikides uudistemeedia näitel

  • EIGE: Sooteadlik eelarvestamine: etapiline teabepake

   EIGEl on valminud ja tõlgitud kõigisse EL ametlikesse keeltesse käsiraamat sooteadlikust eelarvestamisest. Selle etapilise teabepakme eesmärk on aidata Euroopa Liidu korraldusasutustel rakendada sooteadliku eelarvestamise töövahendeid Euroopa Liidu ühiselt hallatavate rahaliste vahendite protsessides. Teabepakmes tutvustatakse mitmesuguseid töövahendeid ja tuuakse esile ELi liikmesriikide head kogemused nende töövahendite kasutamisel. Sooteadlik eelarvestamine PDF

  • Praxis: Sooline palgalõhe. Võrdlevuuringu aruanne

   See ‘Võrdlevuuringu aruanne’ on koostatud Euroopa Liidu programmi PROGRESS rahastatud projekti “Sooline palgalõhe: uued lahendused vanale probleemile. Koostöös sotsiaalpartneritega lahenduste leidmine soolisele palgalõhele” raames. Projekti peamine eesmärk on töötada välja ametiühingute, soolise võrdõiguslikkuse edendamise ametkondade ja muude oluliste sidusrühmade tihedas koostöös uusi ja uuenduslikke strateegiaid soolise palgalõhe probleemi lahendamiseks. Ühelt poolt keskendub projekt soolisele palgalõhele

  • Women In Politics. A CEMR study #Power2her

   Väljaanne “Naised poliitikas: kohalikud ja Euroopa suundumused” pakub naiste esindatuse põhjalikku analüüsi 41 Euroopa riigis ja kõigil valitsustasanditel alates kohalikest volikogudest kuni Euroopa Parlamendini.