• Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019

   Väljaanne annab ülevaate Eesti parlamendi naisliikmete elustja tegevusest kahel ajaperioodil. Põhiosa koostati Eesti Rahvusraamatukogus aastal veebiväljaandena, mida on hiljemtäiendatud. E-väljaanne valmis 2020.Perioodi 1917–1940 elulood on põhjalikumad ja varustatudmahuka bibliograafilise materjaliga. Perioodi 1992–2019 elulugudekäsitlus on napisõnalisem ja lingid viitavad enamastiRiigikogu ja Eesti Rahvusraamatukogu väljaannetele. Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019 Koostanud Piret Viljamaa (1917–1940) jaRita Hillermaa (1992–2019)Toimetanud

  • Comparing Gender and Media Equality Across the Globe

   A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequencesof Gender Equality in and through the News MediaMonika Djerf-Pierre & Maria Edström (Eds.) Comparing Gender and Media Equality Across the GlobeVäljaandja: Nordicom, Göteborgi Ülikool Sooline võrdõiguslikkus maailma eri riikides uudistemeedia näitel

  • EIGE: Sooteadlik eelarvestamine: etapiline teabepake

   EIGEl on valminud ja tõlgitud kõigisse EL ametlikesse keeltesse käsiraamat sooteadlikust eelarvestamisest. Selle etapilise teabepakme eesmärk on aidata Euroopa Liidu korraldusasutustel rakendada sooteadliku eelarvestamise töövahendeid Euroopa Liidu ühiselt hallatavate rahaliste vahendite protsessides. Teabepakmes tutvustatakse mitmesuguseid töövahendeid ja tuuakse esile ELi liikmesriikide head kogemused nende töövahendite kasutamisel. Sooteadlik eelarvestamine PDF

  • Praxis: Sooline palgalõhe. Võrdlevuuringu aruanne

   See ‘Võrdlevuuringu aruanne’ on koostatud Euroopa Liidu programmi PROGRESS rahastatud projekti “Sooline palgalõhe: uued lahendused vanale probleemile. Koostöös sotsiaalpartneritega lahenduste leidmine soolisele palgalõhele” raames. Projekti peamine eesmärk on töötada välja ametiühingute, soolise võrdõiguslikkuse edendamise ametkondade ja muude oluliste sidusrühmade tihedas koostöös uusi ja uuenduslikke strateegiaid soolise palgalõhe probleemi lahendamiseks. Ühelt poolt keskendub projekt soolisele palgalõhele

  • Women In Politics. A CEMR study #Power2her

   Väljaanne “Naised poliitikas: kohalikud ja Euroopa suundumused” pakub naiste esindatuse põhjalikku analüüsi 41 Euroopa riigis ja kõigil valitsustasanditel alates kohalikest volikogudest kuni Euroopa Parlamendini.

  • Peking 25+ tegevusprogrammi tulemused – EIGE

   Ehkki Pekingi tegevusprogramm (BPfA) loodi 25 aastat tagasi, on paljud 1995. aastal tuvastatud väljakutsed endiselt aktuaalsed (näiteks sooline palgalõhe, palgata töö ebavõrdne jaotus või soolise vägivalla kogemus, kui nimetada vaid vähesed). Aruandes jälgitakse edusamme nende pikaajaliste väljakutsetega toimetulemisel ja minnakse neist kaugemale, et hinnata viimastel aastatel esile kerkinud uusi väljakutseid, sealhulgas digitaliseerimise, hiljutiste rändevoogude ja

  • Praxise uuring: naiste ja meeste roll kohalikes omavalitsustes ja volikogudes

   Sooline võrdõiguslikkus kõigis eluvaldkondades on suure tähelepanu all nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus. Eesti paistab silma nii mitmegi väga kõrge ebavõrdsuse näitaja poolest. Näiteks on Eestis suureks probleemiks tööjõu sooline segregeerumine. See tähendab, et naised ja mehed tegutsevad tööturul erinevates valdkondades, mis mõjutab soolisi stereotüüpe ning soolist tasakaalu ühiskonnas. Poliitika ning otsustustasand on üks