• Soostereotüüpidest vabade õpikute ja õppematerjalide koostamine ja kasutamine

   Metoodiline juhendKoostanud Ülle-Marike Papp ja Riina KüttEesti Naisuurimus- ja TeabekeskusTallinn, 2024Juhend on valminud Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti „Soostereotüüpideta haridus =võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“ raames Juhendi eesmärgiks on kaasa aidata õppematerjalide ja õpikute koostamisele, toimetamisele,retsenseerimisele, kirjastamisele ja hindamisele, et tagada nende vastavus õigusaktides, shriiklikes õppekavades kehtestatud normile vähendada soolist ebavõrdsust ja edendada soolistvõrdsust haridussüsteemi

  • Rasedate töötajate ja töötavate lapsevanemate töö- ja eraelu tasakaalustamise edendamine juhend heade tavade kogumiseks

   Meeste ja Naiste Võrdõiguslikkuse Instituut Brüssel 2021 Projekt „Parents@ Work“ on rahastatud Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist (2014¬2020) Partnerid: Meeste ja Naiste Võrdõiguslikkuse Instituut (Belgia), diskrimineerimisvastase kaitse komisjon (Bulgaaria), soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (Eesti) ning töö ja tööhõive võrdõiguslikkuse komisjon (Portugal) Käesoleva projekti raames loodud juhend on suunatud neile võrdõiguslikkust edendavatele

  • Töökohal ahistamise ja kiusamise lõpetamine

   Laevandusettevõtjate suunised Euroopa Esinduse Reederite Ühing, Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liit Käesolevate suuniste eesmärgiks on aidata ettevõtetel teadvustada ahistamise ja/või kiusamisejuhte, rakendada efektiivset kaebuste esitamise korda selliste juhtumite tuvastamiseks ning lõpetadaahistamine ja kiusamine viisil, mis tooks kasu kõikidele töökohtadel ahistamise ja kiusamisega seotudosapooltele. Suunised käivad nii laevadel kui ka kaldal asuvate töökohtade kohta.Ülalkirjeldatud meetmete rakendamisel

  • Marie-Luise Meier “Gender in Games – Methodology and Analysis

   Tartu Ülikool 2022 Juhendajad: Professor Raili Marling (Tartu Ülikool), abiprofessor Maria Murumaa-Mengel (Tartu Ülikool)Opponendid: Senior Researcher Veli-Matti Karhulahti, (University of Jyväskylä), Lecturer Andrei Nae (University of Bucharest) Väitekirja eesmärk on luua metodoloogia soo analüüsimiseks videomängudes, mis põhineb teiste erialade kogemustel, kuid keskendub mängudele kui mitmemõõtmelisele interaktiivsele meediumile. Loodav metodoloogia toob kokku kirjandusteaduslikud ja soouurimuslikud meetodid

  • VARIRAPORT: Istanbuli konventsioon Eestis

   Autorid: Iris Pettai, Tambet Laasik, Häli Jürimäe Tallinn 2023 Variraport on koostatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Aktiivste kodanike Fondi poolttoetatud projekti eesmärgiks on olla riigile toeks Istanbuli Konventsiooni rakendamisel Eestis, tehaettepanekuid ja soovitusi ohvrikaitse tugevdamiseks, praktilise töökorralduse muutmiseksperevägivalla alal, koolitusprogrammide välja töötamiseks, senise õigusregulatsioonitäiendamiseks jms. Projekti rahastas Aktiivsete Kodanike Fond ja programmi koordinaator onAvatud Eesti

  • Support for female entrepreneurs: Survey evidence for why it makes sense

   European Investment Bank, 2022 Autorid: Rozalia Pal, Désirée Rückert, Patricia Wruuck See aruanne annab ülevaate naisettevõtlusest ja sellest, mis naisettevõtjaid tagasi hoiab. Käesolevas analüüsis vaadeldakse kolme erineva uuringu tulemusi: EIB Investment Survey (EIBIS) 2021, EIBIS Startup and Scaleup Survey 2019 ja EBRD-EIB-World Bank Group Enterprise Survey, mis sisaldab struktuurset teavet ettevõtete kohta ja osana järelmeetmetest

  • 2023 report on gender equality in the EU

   Euroopa Komisjon 2023 Aruanne keskendub peamistele tegevustele ja saavutustele, et parandada soolist võrdõiguslikkust ELi institutsioonide ja liikmesriikide poolt. Samuti esitleb see inspireerivaid näiteid liikmesriikidest ning ELi rahastatud projektidest. Aruanne sisaldab ka olulisi andmeid soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta ELis. Need andmed on avaldatud ka Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia seireportaalis. Otselink raportile

  • Women Peace and Security Index 2023/24

   Alapealkiri: : Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women Väljaandjad: Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Peace Research Institute Oslo 2023 Naised, rahu ja julgeolek (WPS) indeksi neljas väljaanne hõlmab ja hindab naiste staatust 177 riigis. Indeksi tulemused näitavad, et riigid, kus naistel läheb hästi, on ka rahumeelsemad, demokraatlikumad, jõukamad