• Women, Business and the Law 2023

   Maailmapank 2023 Järjekorras üheksas ülevaade sarjas Naised, äri ja seadused analüüsib 190 riigi ja territooriumi seadusandluseid soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist. Raport võrdleb seadusandlust kaheksas valdkonnas: liikumisvabadus, töökoht, palk, abielu, vanemlus, ettevõtlus, vara ja pension. Eesti on konkreetses raportis 15.-20. kohal 97,5 protsendiga. Raprorti koduleht

  • Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2021

   Kantar Emor 2022 Sotsiaalministeeriumi tellimusel Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu eesmärgiks on saada ülevaade Eestis elavate naiste ja meestehoiakutest, kogemustest ja käitumisest erinevates eluvaldkondades nagu töö, pereelu, haridus javõimalus osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel ning jälgida nende kujunemist ajas. Neid tulemusikasutatakse ühest küljest soolise võrdõiguslikkuse alaste otsuste tegemiseks ja poliitika kujundamiseks,kuid monitooringu tulemused on mõeldud kasutamiseks laiale ringile

  • Combating Cyber Violence against Women and Girls

   Väljaandja: EIGE 2022 Raporti eesmärgiks oli anda anda põhjalik ülevaade kübervägivalla olemusest ning selle mõjust konkreetselt naistele ja tüdrukutele. Põhiprobleemid: EL tasandil ei ole veel ühtlustatud määratlust ega õigusakti, mis käsitleks spetsiifiliselt naistevastast kübervägivalda Rahvusvahelisel tasandil on probleemi adresseerinud Euroopa Nõukogu ja ÜRO Liikmesriikide tasandil laiendatakse füüsilises sfääris kehtivaid üldisi süütegusid (nt ahistamine ja jälitamine)

  • The European Union and Gender Equality

   Autor: Agnès Hubert Rahastaja: Euroopa Parlament 2022 Raamat annab põhjaliku ülevaate soolise võrdõiguslikkuse arengust Euroopas alates 1960st aastatest. Lisaks kronoloogilisele ülevaatele (taas)tutvustab Agnès Hubert meile olulisi feministlikke ja progressiivseid aktiviste nagu Eliane-Vogel Polsky, Vasso Papandreou, Yvette Roudy, Helena Dalli jt. Ülevaade antakse ka soolise võrdõiguslikkuse seisust Euroopas täna, kuidas Corona-19 pandeemia seda mõjutas. Raamat tugineb

  • Covid and Gender in Estonia

   Autor: Barbi Pilvre Väljaandja: Friedrich-Ebert-Foundation in Estonia, 2022 Covid-19 pole mitte ainult viirus, vaid sotsiaalne nähtus, millel on täpne sooline mõõde. Naiste nõrgemat positsiooni Covid-19 kriisiga toimetulekul tunnistas Eesti valitsus avalikult juba 2021. aastal. Naised on olnud pandeemia esirinnas nii meditsiinis, sotsiaaltöös, hoolduses kui ka hariduses. Naiste töökoormust on suurendanud ka vajadus kodus kaugõppe eest

  • Gender, Voice, and Violence in Poland: Women’s Protests during the Pandemic

   Toimetajad: Adrianna Zabrzewska ja Joshua K. Dubrow Rahastaja: National Science Centre, Poola 2020. aasta sügisel, kui algas Covid-19 pandeemia teine ​​laine, tegi Poola põhiseaduskohus otsuse, mis piiras tõsiselt juurdepääsu abordile. Kiiresti järgnesid massilised tänavameeleavaldused Strajk Kobieti (Naiste Streik) juhtimisel. See allikaraamat tutvustab aktivistide, poliitikute ja akadeemikute hääli 2020. aasta protestide kohta Poolas pärast nimetatud otsust.

  • Kairi Jurtom – Noore neiu kujutamine nüüdisaegses Eesti noortekirjanduses

   Tallinna Ülikool Humanitaarteaduste instituut Juhendaja: Ave Mattheus, PhD Tallinn 2019 Töö eesmärgiks on uurida, kuidas kujutatakse nüüdisaegses eesti noortekirjanduses noorenaissoost peategelase elu, tema mõtteid ja tundeid, tema valikuid ja võimalusi tänapäevamaailmas. Analüüsimiseks on valitud kolm teost: Mare Sabolotny „Kirjaklambritest vöö“,mis ilmus 2007. aastal, Marianne Harju „Talvehullus“, mis ilmus 2010. aastal, ja Ene Sepa„Minevikuta mälestused“, mis