Rasedate töötajate ja töötavate lapsevanemate töö- ja eraelu tasakaalustamise edendamine juhend heade tavade kogumiseks

Meeste ja Naiste Võrdõiguslikkuse Instituut

Brüssel 2021

Projekt „Parents@ Work“ on rahastatud Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist (2014¬2020)

Partnerid:

Meeste ja Naiste Võrdõiguslikkuse Instituut (Belgia), diskrimineerimisvastase kaitse komisjon (Bulgaaria), soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (Eesti) ning töö ja tööhõive võrdõiguslikkuse komisjon (Portugal)

Käesoleva projekti raames loodud juhend on suunatud neile võrdõiguslikkust edendavatele asutustele või organisatsioonidele, mis soovivad koguda häid tavasid töö- ja eraelu tasakaalustamise või soolise võrdõiguslikkuse kohta töökohal. See põhineb projekti „Parents@ Work“ käigus saadud kogemustel ja keskendub eelkõige heade tavade kogumise protsessile. Juhend algab ülevaatega heade tavade kogumiseks kasutatud meetoditest: mis määratleb hea tava, kuidas neid tuvastada ja kuidas neid liigitada? Edasi käsitletakse heade tavade levitamist: kuidas tagada, et kogutud teave jõuaks sihtrühmani ning saavutaks oma eesmärgi innustada ja julgustada tööandjaid parandama oma tööja eraelu tasakaalustamise meetmeid? Juhendi lõpus on kokkuvõte kogutud headest tavadest ja loetelu tööandjate esitatud kõige levinumatest väljakutsetest ja eduteguritest seoses nende rakendamisega töökohal.

Too-ja-eraelu-tasakaalustamine