ENUTi Uudised 1/2018

Kestliku arengu eesmärkide hariduslikud minifestivalid

Hariduslike minifestivalide projektis käsitleti koolides kuut ÜRO kestliku arengu eesmärki: vaesuse kaotamine (arengueesmärk nr 1); kvaliteetse hariduse ning elukestva õppevõimaluste tagamine  (nr 4); sooline võrdõiguslikkus (nr 5); ligipääs veele ning korralikele sanitaartingimustele (nr 6); edendada säästvat tarbimist ja tootmist (nr 12); leida meetmed kliimamuutuste mõjude vastu võitlemiseks (nr 13).

Projekti läbiviimiseks koostati  juhendmaterjal õpetajatele; valmistati ette materjalid ja tegevuskava, mida tundides kasutada.

Võrdse palga päev 2018

Oleme ikka veel Euroopa Liidus nimekirja lõpus. Eesti sooline palgalõhe vähenes aastaga 1,6 protsenti. ENUT tähistas 2018. aasta võrdse palga päeva juba traditsiooniliseks kujunenud aruteluüritusega, seekord pealkirja all “Kuidas vähendada meeste ja naiste palga vahet? Kas ja kus palgad avalikustada?” Arutelu toimus 5. aprillil 2018 Euroopa Liidu Maja infokeskuses Tallinnas, Rävala 4.

Soolisest võrdõiguslikkusest spordis

Sport on oluline osa maailmamajandusest ning valdkond, mis peegeldab ja ka kinnistab ühiskondlikke väärtuseid ja norme. Sport arendab olulisi oskusi, nt sihikindlus, juhtimine, meeskonnatöö, eksimustega toimetulemine jne. Lisaks on sport asendamatu osa tervislikust eluviisist. ENUT on uurinud soolise võrdõiguslikkuse teemat spordivaldkonnas.

ENUT osales üle-Euroopalisel võrdsete õiguste päeval

25. mail tähistati Euroopas naiste õiguste päeva. Euroopa Komisjoni ja Eesti Välisministeeriumi toel ning koostöös Arengukoostöö ümarlauaga toimus Telliskivi loomelinnakus sel puhul terve päev kestnud üritus “Her story is our story – every meter counts!”, mille käigus tutvustati naiste olukorda maailmas ning toimusid erinevad töötoad. ENUT avas sel päeval pop-up raamatukogu ning tutvustas huvilistele valitud teoseid oma raamatukogust.

Kevadkonverentsist

Kevadisel konverentsil rääkisime sooteadlikust ja kaasavast eelarvestamisest kohalikul tasandil pärast haldusreformi, kuulasime Eesti Linnade ja Valdade Liidu plaanidest ja tegevusest ning ülevaadet OECD uurimusest, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu ja EIGE ja OECD lähenemistest ja arengutest Eestis; tutvustasime uurimusi teemal sooline võrsõiguslikkus ja sport ning ENUTi algatust ajaloo uurimisel. Andsime ka pidulikult üle 2018. aasta parima sooetadliku MTÜ auhinna.

Parim sooteadlik MTÜ aastal 2018 on BPW Estonia

BPW Estonia MTÜ ehk Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) loodi 1992. a. eesmärgiga aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ja ühiste tegevuskavade elluviimisele ning klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele.

Uut ENUTi raamatukogus

2018. a I poolel saabus ENUTi raamatukogusse 76 uut nimetust, neist 38 ostetud ja 38 muudmoodi soetatud (konverentsimaterjalid, saabunud annetusena jne).

ENUTi projekt "Naised on nutikad – Ukraina sisepõgenikest naiste huvikaitse ning väljavaadete avardamine tööturul ja ettevõtluses" on edukalt läbi viidud

Projekti üldeesmärk oli Ukraina sisepõgenike (naiste) parem lõimumine uutes kogukondades ning tugi võrdsete võimaluste tagamisel, kodanikuühiskonna ressursi parem kasutamine. Sisepõgenikud, vabaühenduste juhid ja liikmed, mentorid ja menteed said mentorluse, koolitustel osalemise ja ise koolitamise ja kogemuste vahetamise käigus praktilisi teadmisi väikeettevõtluse, turundamise, mentorluse, meeskonnatöö ja oma huvigrupi huvide eest seismise vallas.

Lõppes ENUT arengukoostöö projekt laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine

Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk oli Adžaaria autonoomses vabariigis naiste- ja lastevastase vägivalla vähendamine ja ohvriabi tõhustamine. Projekti käigus koolitati Adžaaria viies omavalitsuses töötavaid ametnikke ja spetsialiste (sotsiaaltöötajaid, õpetajaid, psühholooge) eesmärgiga tõsta nende kutseoskusi lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamisel. Eraldi koolitused toimusid õiguskaitsetöötajatele inimkaubanduse äratundmiseks ja tõkestamiseks. Projekti ülesannete seas oli (sotsiaal)meedias läbiviidav teavituskampaania, millega selgitati üheselt koduvägivalla kuritegelikku iseloomu ja julgustati kannatanuid pöörduma abi leidmiseks õiguskaitseorganite poole.Gruusia koostööpartnereid oli kaks: NGO For Each Other (FEO) ja NGO Georgia the People’s Harmonious Development Society (PHDS).