ENUTi projekt “Naised on nutikad – Ukraina sisepõgenikest naiste huvikaitse ning väljavaadete avardamine tööturul ja ettevõtluses” (1.06.2017-30.04.2018) on edukalt läbi viidud

ENUTi projekt “Naised on nutikad – Ukraina sisepõgenikest naiste huvikaitse ning väljavaadete avardamine tööturul ja ettevõtluses” (1. 06. 2017-30.04.2018) on edukalt läbi viidud

Kohtumine Eesti saatkonnas Kiievis. Pildil vasakult: ENUTi projektijuht Merle Pajus, Ukraina projektijuht Eugene Fomin ja Helen Ennok, Kiievi Eesti saatkonna 1. sekretär majandus ja arengukoostöö alal.

ENUT, Ukraina-poolne partner Human Rights Foundation (HRF) ning kahe sihtregiooni MTÜde (Professional Development of Zaporozhee-Edison Space Coworking ja Center of Enlightenment and Human Development, Lviv) esindajad olid tuttavad juba varasema ühise projekti ajast. Avaseminaril, mis toimus uues sihtregioonis Poltavas, kohtusid kõik projekti kaasatud vabaühenduste esindajad ja koordinaatorid, et paika panna koolituskavad ja mentorlusprogrammi tegevused. Kahe varasema sihtregiooni koordinaatoritel oli projektitegevuste plaan juba läbi mõeldud. Kuna aasta varem oldi koos töötatud ja esimene ühine projekt õnnestunud, oldi aktiivsed ning väga motiveeritud ka uue projekti eesmärke saavutama. Kahele uue sihtregiooni partnerile (Public Service of Ukraine, Poltava ja Public Chamber of Ukraine, Dnipro) selgitati mentorluse ja koolituste suunitlust pikemalt. Lepiti kokku, et Eesti koolitajad ettevõtluse ja mentorluse teemadel lähevad kahte uude sihtregiooni. Avaseminar ja koolitus projekti võtmeisikutele toimus Poltavas Osalejaid 35, sh kõigi nelja sihtregiooni vabaühenduste esindajad, koordinaatorid igast partnerorganisatsioonist, potentsiaalsed mentorid ja menteed ning 3 koolitajat-eksperti Eestist. Osalejatele selgitati ja tutvustati projekti eesmärke ja tegevusi. Zaporižžja vabaühenduse juht Julia Šapavalova ning tema kolleeg Nikita Tšerbina koolitasid oma MTÜ kogemuse baasil projektide taotlemise, elluviimise ning meeskonnatöö toetamise osas. Nad olid väga tänulikud võimaluse eest proovida midagi uut – olla koolitaja – ning kuna neile see kogemus väga meeldis ja osalejate arvates ka hästi välja tuli, lootsid, et saavad edaspidigi oma teadmisi jagada. Eestist olid kohal EBSi lektorid Peeter Kross ja Anto Liivat, kes viisid läbi juhtimismängu Dynama meeskonnatöö oskuste lihvimiseks majanduskeskkonnas. Reet Laja tutvustas mentorlust ja naisettevõtlust. Seminaril osalejatel oli võimalus vastavalt oma huvile saada ettevõtlusalast nõustamist Eesti ekspertidelt. Inspiratsioonikõnega õnnestunud alguste teemal tervitas video vahendusel emeriitprofessor Voldemar Kolga

Osalejatelt kogutud tagasisidest luges välja, et koolituselt oodati ideede ja kogemuste vahetamist; võimalust leida endale mentor, uusi tutvusi, motivatsiooni; saada positiivseid emotsioone, uusi teadmisi, teadmisi mentorlusest ja kuulda Eesti kogemustest. Osalejate ootused olid õigustatud, mainiti, et koolitus ületas kõige julgemadki ootused; meeldivalt üllatas Eesti treenerite professionaalsus; oli huvitav nii teoreetilises kui praktilises mõttes. Üks osalenu kirjutas: „… mõtlesin, et tulen istun vaikselt nurgas ja kuulan, aga kõik oli vastupidi − sain informatsiooni, millega pidevalt tegelesin, isegi öösel hakkas aju tööle“. Tõdeti, et koolitus andis mehhanismid mentori tööks menteega; teadmised grupitöö efektiivsusest ja delegeerimisest; oma ettevõtte loomisest. Huvitavaks peeti Eesti kolleegide kogemusi naiste aktiveerimisel ja (töö)hõive lahendamisel.

Igas regioonis toimusid infopäevad sihtrühmale, vabaühenduste ja kohalikele aktivistidele, kus tutvustati projekti ülesehitust ja võimalusi projekti tegevustes osalemiseks.

Ümarlauad viidi igas regioonis läbi rõhuasetusega sisepõgenikest naiste ettevõtlusalaste tegevuste võimaluste arutelul, kuid vastavalt kohaliku vabaühenduse suunitlusele.

Eesti koolitajate abil keskenduti ettevõtlust edasi viivatele praktilistele teemadele ja ülesannete lahendamisele. Suutlikkuse arendamise koolitused vabaühendustele, kogukonna juhtidele oma sihtrühma huvide eest seismisel.

Eestkoste koolitused

Zaporižžjas oli koolitus teemal riiklikud ja rahvusvahelised mehhanismid sisepõgenike inimõiguste kaitseks, eesmärgid aastaks 2018. Lvivis räägiti tõhusatest vahenditest ebasoodsas olukorras olevate inimrühmade inimõiguste kaitsel. Poltavas keskenduti eestkoste kogu tsüklile ja vabaühenduste strateegilistele sammudele antud vallas. Dnipros tutvustati sisepõgenikega seotud seadusandlust ja õigusi. Iga koolituspäeva lõpus võeti päev kokku nn tõeringis, kus kõik osavõtjad said välja öelda oma tähelepanekud päeva kohta.

Väiketoetused jagati konkursi alusel, kus kõigil toetuse soovijatel tuli täita ankeet, tuues välja, kuidas on mentor-mentee kokkuleppes kirja pandud eesmärkide suunas liigutud, kuidas aitaks toetus oma äri arendada ja kuidas kavatsetakse toetust kasutada. Oma kommentaari lisasid ka mentorid. Avaldusi laekus kokku 35. Valik tehti koordinaatorite, HRF ja ENUT ühise otsuse alusel. Igast regioonist sai toetuse kolm menteed, kokku jagati 12 väiketoetust. Toetust saadi telekommunikatsiooni-, IT-, koolitus-, käsitöövahendite ja erinevate tehniliste vahendite soetamiseks, mis kõik toetasid konkreetse ettevõtte arengut.

Sihtregioonides toimunud üritused organiseerisid ja viisid läbi peamiselt koordinaatorid kohalikest partnerorganisatsioonidest. Projekti Ukraina-poolne koordinaator HRF juhataja Eugene Fomin aitas korraldada ja võttis osa regioonides toimunud koolitustest. Mentorlusprogrammil hoiti silma peal visiitidega sihtregioonidesse sügise lõpus. Kuna sihtregioonide partnerid olid aktiivsed sotsiaalmeedia kasutajad, jõudis tegevuste info jooksvalt kõigile huvilistele.

Õppematerjale (sh esinejate slaide) jagati koolitustel. Anti välja kaks trükist: “Елементи ефективного менторства“ ja „Жінки, підприємництво, управління та ментерство в Європейському Союзі та в світі“. Need jagati avaseminaril ja lõpufoorumil osalejatele ning regioonide üritustel. Projekti jooksul koostatud info- ja õppematerjalid on kättesaadavad HRF kodulehel http://www.uhrf.org/ valides Programmes ja Entrepreneurship. Sealt leiab mitmekülgset infot ettevõtlusega tegelemise kui ka vabaühenduste võimaluste kohta ettevõtlikke inimesi toetada. Üles on laetud näited mentorlusprogammist.

Nelja regiooni peale alustas septembris ja oktoobris kokku 44 mentorpaari, kes kohtusid regulaarselt. Mentorlus oli paljudele uus mõiste. Peale mentorluse põhimõtetega tutvumist ja reaalset tööd mentorpaaridena ning toetavaid koolitusi võib väita, et tänu mentorlusele on mitmed ideed ellu viidud ning saadud palju julgust ja teadmisi efektiivsemalt edasi tegutsemiseks. Igas piirkonnas töötanud mentorpaaride tegevusi jälgisid ja toetasid kohalike vabaühenduste juhid ja projekti koordinaatorid, kes ka ise omandasid selles protsessis uusi kogemusi. Tõenäosus oma ettevõttega alustada suurenes tänu uutele teadmistele ja kontaktidele Mentorpaaride tegemisi kajastati nii kaasatud vabaühenduste kodulehel kui ka selleks loodud Facebooki gruppide vahendusel, mis töötavad ka peale projekti lõppu.

Edulood kanti ette lõpufoorumil ja projekti kokkuvõtval üritusel Eesti saatkonnas Kiievis. Iga vabaühendus esitas projekti lõpus raporti, kus toodi välja oma regiooni mentorlusprogrammi ja väiketoetuse kasutamise tulemused. Ettevõtlusega jätkab peale mentorlusprogrammi läbimist üle poolte alustanutest.

Projekt ja sellega seotud teemad ja üritused leidsid pidevat kajastust sotsiaalmeedias ja partnerite kodulehtedel, samuti sihtregioonide ajakirjanduses. Kokkuvõtvad artiklid projekti tegevustest ilmusid iga sihtregiooni kohalikus lehes. Sõna võeti ka kõigi regioonide kohalikus televisioonis.

Õppevisiidil Tallinnasse 25.-28. veebruaril 2018 osales 11 ukrainlast; mentorid ja koordinaatroid igast sihtregioonist. Neile tutvustati Eestis kasutatavaid praktikaid ja tugisüsteeme vabaühendustele ning alustavale ettevõtjale. MTÜs Mondo räägiti külalistele sotsiaalsest ettevõtlusest, HEAKis ettevõtlus- ja arenduskeskuse tegevustest, EMSLis digitöötubade programmist, HITSAs e-õppe keskkondadest. Mektorys peetud seminaril olid põnevad ettekanded naisleiutajatest, ettevõtlusõppest ja koostööst erasektoriga. Külalisi inspireeris väga e-Estonia showroom’i ja ETV Plussi külastus. Ettekanded, mis külastatud organisatsioonides ukrainlastele tehti, saadeti õppevisiidil osalejatele meiliga, et nii neil kui nende kolleegidel oleks võimalus materjale ja infot oma töös kasutada. Ukrainlastele meeldisid üldjuhul kõik külastatud kohad, enim toodi esile kasuteguri osas EMSLi, Mondo ja ETV Pluss’is kuuldut.

ETVs 26. märtsil 2018 eetris olnud saates “Eesti jälg” kajastas saatejuht Epp Ehandi ENUTi naiste ettevõtluse toetamise programmi Zaporižzjas. Projekti tegevustest rääkis kohalik koordinaator Maria Kozlo, oma kogemusi jagasid menteed.

Projekti lõpufaasis viidi igas regioonis läbi projekti tegevusi kokkuvõtvad ümarlauad. Lõppfoorumile eelnes projekti tulemusi tutvustav üritus Eesti saatkonnas. Kahel järgneval seminaripäeval anti igale sihtregiooni vabaühendusele võimalus oma parimaid praktikaid tutvustada, seeläbi teisi harida ja ise koolitamise kogemuse võrra rikkamaks saada. Toimus grupitöö projekti tegevuste ja kodanikuühiskonna väljakutsete teemal. Naisettevõtluse võimalusi ja soovitusi edaspidiseks jagas Reet Laja, Uve Poom tegi ettekande tootearendusest IT-firma näitel.

Tagasisidest võis välja lugeda, et koolitus andis grupitöö kogemuse, teavet mentorprogrammidest ja mentorlusest üldse, finantseerimisalaseid teadmisi, arusaamise: mida ja milleks (eesmärgid, ülesanded, tulemus); kuidas teha koostööd (teiste) organisatsioonidega, näitas uusi arengusuundi ja andis võimaluse kuulda teiste kogemusi. Leiti, et nii osalejad ja lektorid motiveerisid ning oleks vaja rohkem selliseid kohtumisi ja koostööd. Koolitus oli huvitav ja kasulik, võimaldas vabalt väljendada oma mõtteid ja arvamust ning kogemusi vahetada. Kasulikud olid edunäited ja kokkuvõtted edust või ebaedust.

Projekti üldeesmärk oli Ukraina sisepõgenike (naiste) parem lõimumine uutes kogukondades ning tugi võrdsete võimaluste tagamisel, kodanikuühiskonna ressursi parem kasutamine. Sisepõgenikud, vabaühenduste juhid ja liikmed, mentorid ja menteed said mentorluse, koolitustel osalemise ja ise koolitamise ja kogemuste vahetamise käigus praktilisi teadmisi väikeettevõtluse, turundamise, mentorluse, meeskonnatöö ja oma huvigrupi huvide eest seismise vallas.

Fotod lõpuseminarist: https://drive.google.com/drive/folders/1ocClt_0RdVpevBHQUtuU_PBvPRRFAEld

Projekti kokkuvõttev video: https://drive.google.com/file/d/1ngNfqHWBdkoK6Qtl6–riuJjCmBeW5om/view