Lõppes ENUT arengukoostöö projekt laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine (2017-2018)

Lõppes ENUT arengukoostöö projekt laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine (2017-2018)

Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk oli Adžaaria autonoomses vabariigis naiste- ja lastevastase vägivalla vähendamine ja ohvriabi tõhustamine. Projekti käigus koolitati Adžaaria viies omavalitsuses töötavaid ametnikke ja spetsialiste (sotsiaaltöötajaid, õpetajaid, psühholooge) eesmärgiga tõsta nende kutseoskusi lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamisel. Eraldi koolitused toimusid õiguskaitsetöötajatele inimkaubanduse äratundmiseks ja tõkestamiseks. Projekti ülesannete seas oli (sotsiaal)meedias läbiviidav teavituskampaania, millega selgitati üheselt koduvägivalla kuritegelikku iseloomu ja julgustati kannatanuid pöörduma abi leidmiseks õiguskaitseorganite poole.Gruusia koostööpartnereid oli kaks: NGO For Each Other (FEO) ja NGO Georgia the People’s Harmonious Development Society (PHDS).

Selle aasta jaanuari lõpus ja veebruari alguses külastasid Adžaaria esindajad Eestit. Gruusia kolleegidele anti ülevaade Eesti ohvriabi ja sotsiaalsüsteemi mudelist, mille alusel ehitatakse üles analoogset süsteemi Gruusias. Jagati lastevastaste kuritegude ohvrisõbraliku menetluse Eesti kogemust (PPA), tutvustati Eesti haridussüsteemi (HTM) ja meil edukalt käivitunud programmi “Kiusamisvaba lasteaed ja kool” (Lastekaitse Liit, Tallinna Inglise Kolledzh, Meelespea lasteaed). Samuti tutvustati Eesti kodanikuühiskonna ja MTÜde võrgustiku toimimist ning nende poolt kureeritavaid arengukoostöö projekte (EMSL+AKÜ). Käsitleti naiste olulist rolli sotsiaalses ettevõtluses (Mondo). Soolise võrdõiguslikkuse, naiste eneseteostuse ja naisettevõtluse edendamise propageerimise üle arutleti ENUTis.

Märtsi lõpus viisid Eesti eksperdid naiste sotsiaalseks, majanduslikuks ja poliitiliseks võimestamiseks Adžaaria erinevates haldusüksustes läbi seminarid kohalikele naisettevõtjatele ja munitsipaalametnikele. Xelvachauri ja Keda rajoonikeskustes toimunud koolitustel jagas väikeettevõtluse ekspert Sirje Kuusik teadmisi, kuidas arendada ettevõtlust korraliku äriplaani, fokusseeritud sihtgrupi ja läbimõeldud turundustegevuse abil. Kohtumisel Batumi Kaubandus- ja Tööstuskojas tekkis sisutihe vestlus koja liikmetega, kes tundsid huvi, millistele reeglitele peab vastama Euroopa Liitu eksporditav toode. Batumi Rustaveli Ülikoolis rääkis Reet Laja üliõpilastele ja haridustöötajatele ENUTi eesmärkidest, naiste rolli tähtsusest ühiskondlikus elus ja soopõhisest kvoodisüsteemist. Nana Nazarova ühendusest People Harmonious Development Society tutvustas projekti raames väljaantud raamatut „Üheskoos naistevastase vägivalla vastu” ja rõhutas vägivallajuhtumite avalikustamise olulisust. Koolitustsükli lõpetas ümarlaud Adžaaria erinevate MTÜde esindajatega; üheskoos otsiti lahendusi, kuidas vähendada kodu- ja koolivägivalda, suurendada võrdõiguslikkust ühiskonnas ning tõsta naiste võimalusi tööturul ja ettevõtluses.

Läbiviidud seminarid pälvisid rohket tähelepanu Adžaaria rahvusringhäälingus ja kohalikes meediaväljaannetes. Ühingu For Each Other juht Sophia Bakuridze märkis, et läbiviidud õppenädal suurendas maapiirkondades elavate naiste teadmisi ettevõtlusega alustamisest ja oma äri juhtimisest ning tõstis ühiskonna teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ja koduvägivalla ennetamisest. Tutvustati Eesti mudelit koolikiusamise ennetamisel ja ohvrite nõustamisel, mida saab osaliselt kasutada ka selle probleemi käsitlemisel Gruusias. Tehti ettepanek võimalikus jätkuprojektis rajada Batumi koolivägivalla ennetuskeskus ja jätkata koostööd.

Kevadperioodil viidi läbi Gruusia partnerorganisatsiooni FEO koolitused erinevates Adžaaria omavalitsustes. Koolitustega said kaetud kõik viis omavalitsust. Koolituste tulemusel kasvas Adžaaria naiste teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse ja ettevõtluse alustamise teemadel. Suurenes spetsialistide pädevus ning tekitati nimetatud valdkonnaga tegelejate tugivõrgustik. Koolikiusamisele fokusseeritud treeningutel selgitas Tinatin Gogmachidze kiusamise olemust ja selle erinevaid vorme nii pedagoogidele kui õpilastele. Inimõiguste ekspert Tamar Dekanosidze tutvustas koduvägivalla problemaatikat, tugivõrgustiku ja naiste varjupaikade olemasolu tähtsust. Tutvustati ka kvoodisüsteemi Gruusia parlamendivalimistel.

Koostööpartner PHDS viis läbi edasijõudnute taseme treeninguid inimkaubanduse juhtumite äratundmiseks ja politsei/piirivalve ning omavalitsusametnike koostöö tugevdamiseks lähisuhtevägivalla ohvrite rehabilitatsioonil. Viidi läbi kaks treeningut omavalitsusametnikele ja õiguskaitsespetsialistidele inimkaubanduse juhtumite äratundmiseks ja koostöö parandamiseks koduvägivalla ohvrite rehabilitatsioonil.

Projekti käigus valmis üks video ja viis infomaterjali (2 raamatut ja 3 trükist) lähisuhtevägivalla, inimkaubanduse (lisatud ohvriabi kontaktid), laste väärkohtlemise ja koolivägivalla teemadel. Trükitud infomaterjale tutvustati ja jagati koolituste raames.

Koostöös Lastekaitse Liiduga vene keelest gruusia keelde tõlgitud Juhani Püttsepa õpperaamatut “Mina olen enda oma!” (http://www.lastekaitseliit.ee/raamat/mina-olen-enda-oma/assets/download/minaolenendaoma.pdf), mis kirjeldab laste väärkohtlemise erinevaid vorme ja on mõeldud kasutamiseks psühholoogidele ja (sotsiaal)pedagoogidele, esitleti koostöös Eesti Suursaatkonnaga Tbilisis 2018. a. juunis Batumis toimunud rahvusvahelisel konverentsil “Europen Way”.

Oma tegevust tutvustab Arengukoostöö Ümarlaud. ENUTit ja külalisi võtsid vastu AKÜ tegevjuht Sigrid Solnik ja kommunikatsioonijuht Katrin Pärgmäe.

PHDSi ekspertide poolt koostatud raamat “Manual for Effective Cooperation for Defense of Women from Violence” koosneb neljast osast: teoreetiline, rahvusvaheline õigus, siseriiklik olukord, konkreetsed kaasused on kasutamiseks sotsiaaltöötajatele, õiguskaitseametnikele jt. praktikutele on väga vajalik vastavatele spetsialistidele uute materjalide ja seisukohtadega kursis olemiseks. Oluline on see, et raamatud on kättesaadavad gruusia keeles.
Läbiviidud sotsiaalmeedia kampaania käigus valmis laste vajadustele ja turvalisusele tähelepanu juhtiv videoklipp, mida levitatakse sotsiaalmeedia vahendusel. Projekti tegevusi kajastati FEO facebook’i kontol ja projekti käigus loodud veebilehel Foreachother.ge ning ENUTi kodulehel. Eesti eksperte intervjueeriti Adžaaria erinevate meediaväljannete poolt. FEO projektijuht osales otse-eetris vestlussaadetes, tutvustades projekti tegevusi ja juhtides tähelepanu projektis märgitud probleemsetele teemadele.

Projekt lõppes jätkutegevuste kirjeldamisega uues projektitaotluses − eesmärgiks on Batumis koolikiusamise ennetuskeskuse rajamine ja koostöös Gruusia partneriga naisettevõtluse ja sotsiaalse ettevõtluse edendamise pikemaajalise strateegia väljatöötamine. Uus projektitaotlus leidis heakskiidu Välisminsteeriumi selle aasta teaotlusvoorus. Uue projektiga alustatakse tööd oktoobris.