Suvekool 2020 (1. Euroopa Liidu institutsioonide poolt väljatöötatud poliitilised dokumendid)

Halliki Voolma, Euroopa Komisjoni Õiguse Peadirektoraadi soolise võrdõiguslikkuse üksuse ametnik ühines suvekooliga Zoomi vahendusel ja tutvustas soolise võrdõiguslikkuse poliitikate elluviimiseks loodud struktuure komisjonis. Lisaks temale kui direktoraadi nõuniku kohale on loodud soolise võrdõiguslikkuse rakkerühm, mis koosneb 6-st inimesest, teema eest vastutab EK volinik Helena Dally.

Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegias (2020–2025) on sätestatud põhimeetmed järgmiseks viieks aastaks ning võetud kohustus tagada, et komisjon lisab võrdõiguslikkuse saavutamise aspektid kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse.

Keskendudes konkreetsetele meetmetele, soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide süstemaatilisele integreerimisele poliitikavaldkondadesse e soolõime meetmete rakendamisele, eeldatakse strateegias nn. intersektsionaalse lähenemisviisi arvestamist, püstitatakse ambitsioonikad eesmärgid ja seatakse sooline võrdsus ELi järgmise viie aasta poliitiliste prioriteetide keskmesse. Eesmärgiks on sõnastatud selline Euroopa, kus naised ja mehed, tüdrukud ja poisid, kogu oma mitmekesisuses on võrdsed ehk kaotatud on naiste ja meeste vaheline struktuurne ebavõrdsus.               

Strateegia keskendub kuuele alateemale:

1. Vabanemine soopõhisest vägivallast ja stereotüüpidest

2. Liikumine naistele ja meestele võrdsemaid võimalusi pakkuva majanduse poole (sooline võrdsus tööturul, hariduses ja hoolduse valdkonnas)

3. Sooline võrdsus ühiskonna juhtpositsioonidel

4. Soolõime ja intersektsionaalse aspekti arvestamine EL valdkondlikes poliitikates

5. Soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmete rahastamine ELis

6. Soolise võrdsuse ja naiste mõjuvõimu suurendamine kogu maailmas

Ettekanne tutvustas põhipunkte EK soolise võrdõiguslikkuse strateegias, mida saab lugeda eestikeelsena veebis: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele. Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025.

Halliki Voolmaa ettekande slaidid

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Riina Kütt andis ülevaate Euroopa naisorganisatsioone ühendava Euroopa Naiste Lobby (European Women’s Lobby – EWL) poolt 2020. aastal avaldatud visioonist majandusprotsesside muutmiseks, nn. Purple Pact’i.

Olemasolevat majandussüsteemi feministlikust vaatepunktist kriitiliselt hindava dokumendi põhirõhud on: kaasava ühiskonna ülesehitamine, naiste esindatus kõikidel otsustustasanditel, kõigi inimeste heaolu kindlustamine, hooldusmajanduse olulisuse tunnustamine ja arvestamine, naiste olukorra parandamine tööturul ja sotsiaalkaitsesüsteemi ümberkujundamine.

Osalejatele jagati kokkuvõtlik ülevaade dokumendist.

Riina Küti ettekande slaidid