Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda (2011-2012)

Projekti nimi: Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda

Kestus: 01.02.2011-30.04.2012

Eesmärk: projekti eesmärgiks on aidata kaasa jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule Eestis, edendades põhiõiguste kaitstust ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ühiskonnas läbi kodanikuühenduste võrgustike vahelise koostöö ja ühise eestkostetegevuse edendamise,eesmärgiga saavutada soolist võrdõiguslikkust edendavate poliitikate väljatöötamine, mis pööraksid võrdselt tähelepanu nii meeste kui naiste probleemidele. Projekti tegevuste tulemusena suureneb eestkostevõrgustiku soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõimekus, tänu heale koostööle teiste võrgustikega. Koos ühise eesmärgi nimel tegutsedes ja üksteist täiendades saavutatakse soolise võrdõiguslikkuse alasele eestkostegevusele suurem kõlapind ja parem kajastatus. Läbi erinevate valdkondade kodanikuühenduste esindajate kaasamise soolise võrdõiguslikkuse edendamise eestkostevõrgustikku, suureneb sotsiaalsete gruppide arv, kellel on tekkinud võimalus kaasa rääkida soolise võrdõiguslikkuse edendamise poliitikate kujundamisel.

Sihtgrupp: Eesti MTÜd, KOV ja aktiivsed ühiskonnaliikmed

Tegevused: teabepäevade läbiviimine piirkondades, võrgustikuliikmete ja potentsiaalsete liikmete eestkoste ja suhtekorraldusalane koolitamine, eestkostevõrgustiku uute liikmete kaasamine,  strateegiliste dokumentide soolise võrdõiguslikkuse analüüsidel põhinevate arutelude ja ümarlaudade korraldamine,, eestkostevõrgustiku aasta- ja kevadkonverentsi läbiviimine

Projektijuht: Reet Laja

RahastajaKodanikuühiskonna Sihtkapital, kaasrahastaja Friedrich Eberti Fond

kysk

Projekti käiku on võimalik jälgida ENUTi soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku leheküljelt