Võrreldes aastal 2000 läbiviidud uurimust 2020. aastal läbi viidud uurimusega, siis on mõlema uurimuse tulemustes näha märgatavaid erinevusi. Andmete põhjal selgus, et viimase 20 aasta jooksul on TV3 läbinud suuri mudatusi,  naiste ja meeste osakaal on muutunud võrdsemaks. Olenemata naiste osakaalu tõusust on TV3 puhul näha veel 20. aasta taguseid nähtusi nagu vaikivad naised või nende puudumine täielikult. Sealjuures on saatejuhid tihti kas mees või meestepaar, mis 2000. aastal tehtud uuringu järgi oli ka toona trend. TV3 puhul väljendus naiste suurem osalus just intervjueeritavate näol. Seda nii poliitikute, ekspertide kui ka tavakodanike näol. Esimeste kahe suurem osalus pigem pegeldab ühiskonna enda arengut (näiteks naiste suurem osalus poliitikas) kui telekanali enda suhtumist. Sealjuures peab märkima, et andmeid üldistades oli TV3 ekraanil iga naispoliitiku ja -eksperdi kohta vastavalt 2-3 meespoliitikut ja -eksperti. Telekanali töötajaskonda analüüsides selgus, et kui režissöörid on valdavalt mehed, siis produtsendid on ennekõike naised.

Järgnevalt on välja toodud uurimuse tulemused erinevate kategooriate järgi. Et kategooriad tekiksid, kasutasime kodeerimisjuhendit. Jälgisime TV3 saateid vahemikus 21-27.09.2020, prime time ajal 19.00-23.00 ja nädalavahetustel terve päev, vahemikus 08.00-23.00. Sellele ajalõigule toetudes on valminud alljärgnevad uurimistulemused.

Mees saatejuht ning kaks naisest saatekülalist iseloomustamas üldist sugude dünaamikat TV3 eetris. "Märgatud Eestis" Hooaeg 1, Episood 4 (7 minutit, 3 sekundit).

Analüüs

Meelelahutussaated domineerivad TV3 prime time ajavööndit, millele mahu poolest järgnevad vaid uudiste saated.

TV3 prime time koosneb selgelt kanali omasaadetest. Kanali telekava vaadates jäävad välismaised saated üldiselt väljaspoole prime time kellaaegu, tavaliselt pärastlõunal või hilisõhtul (filmid).

TV3 režissöörid on valdavalt mehed. 24-st olid naised vaid 7, ehk 29%.

Sektordiagramm mis näitab režissööride soolist sättumust TV3-s. Rohelisega on näidatud naised, 29% ja sinisega mehed, 79%

Produtsentide puhul on naiste osakaal suurem, 61%. Sealjuures aga oli produtsenti võimalik vaid määratleda 21/24 saatest, ehk 21st produtsendist olid naised 13.

Sektordiagramm mis näitab meeste ja naiste soolist sättumust tv3 produtsentide hulgas. rohelisega märgitud naised, 61% ja sinisega mehed, 38%

Tabeli puhul on võimalik näha, et kuigi saadetes aktiivselt osalenud mehi on rohkem, siis sama naine esineb saate jooksul märgatavalt rohkem.

Sageli on raske määratleda, kas saatel on palgaline töötaja või on selleks siiski esineja väljaspoolt. Tulemused näitasid, et palgalisi töötajaid oli kokku 126 inimest, millest naisi moodustas 40 ning mehi 86. Esinejaid väljaspoolt oli kokku 637, millest naisi kokku 259 ning mehi 378.

Esineja tiitel tõi aga meieni järgmised andmed: peale esineja nimele oli kokku analüüsitatavatest tiitli määratlus 126 inimesel, kuid 637 inimesel siiski tiitli nimetus puudus. Tiitli nimetus oli olemas 40 naisel ning 86 mehel. Tiitel puudus 259 naisel ning 378 mehel.

Esineja funktsioon rühmitati ära 11 määratlusega. Kõige menukamas osutus "on intervjueeritav", millest on 125 meest ning 84 naist. Teiseks tuli peaosatäitja: 34 meest ja 26 naist. Kolmandaks: kategooria muu:20 naist ja 14 meest.

Esineja rolle sai määratletud 9 nimega. Meeste peamiseks rolliks olid: ekspert, poliitik ning tavakodanik. Naistel: tavakodanik, ekspert ja muu.

Saatejuhi funktsioone tabelid vaadeldes on näha, et kõige menukamaks on kujunenud sõnapaar kaadritagune jutustaja. Teisel kohal on teadustaja ning kolmandal reporter, kui vaadelda ning analüüsida, siis mehed on enamus tabelitega võidutsemas või siis võrdväärses olekus naistega, siis siiski on naistel au kanda reporteri tiitlit.

Tabelist selgub, et TV3 saadete menukamateks teemadeks on kuritegevus ja meelelahutus. Teist kohta jagavad võrdväärselt ühiskond ja määratlus muu. Kõige vähem keskendub TV3 religiooni kajastatavatele saadetele.

Saate teemasid TV3- s jagub. Kõige menukamas teemaks osutus kuritegevus, milles märkame seda, et see läheb naistele väga peale: 247 naisele ning 175 mehele. Teiseks osutus määratlus muu, mille sõnasaajad on peamiselt mehed: 182, naisi: 108. Üpris tasavägine seis on meelelahutusel ja ühiskonnal vaadatatavuse poolt.

Vanuse määratlemise tulemusteks oli see, et 54% jäid spekuleerijatele teadmata. Teisel kohal on 20-34 aastased inimesed ning kolmandaks 35-49 aastased.

Kõneaja pikkust analüüsides on tulemused sellised, et siiski võib kohata ekraanil rääkimas rohkem mehi 57% ulatuses, mis tegi 1282 minutit, mis on võrdväärne 22 h ning 21 minutiga. Naised tulid järgi 43%, millest moodustas 973 minutit, mis on võrdväärne 16 h ja 13 minutiga. Kokku räägiti 37 h ja 53 minutit.

TV3 kanalis on sõna saanud siiski peamiselt eestlased. 1% oli venelasi ning 1% oli muu rahvus.