Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti haridussüsteemis (2008-2010)

Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti haridussüsteemis

Kestus: 01.08.2008 – 31.01.2010

Eesmärk: Projekti üldiseks eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti ühiskonnas, keskendudes haridussüsteemile, arendades ja tugevdades seeläbi demokraatlike põhimõtete ja võrdse kohtlemise järgimist ühiskonnas. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on olnud ENUTi oluliseks strateegiliseks tegevussuunaks, mida soovime jätkata ka edaspidi. Seega toetab projekt otseselt ühtlasi ka ENUTi kui MTÜ strateegiliste tegevussuundade elluviimist.

Sihtgrupp: Projekti otseseks sihtgrupiks on haridussüsteemis töötavad inimesed (õppejõud, õppekavade ja õppematerjalide koostajad) ja Eesti võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koolitajate võrgustik. Kaudsemaks sihtgrupiks on laiem avalikkus üldisemalt, kelleni jõutakse projekti teavitustöö kaudu.

Tegevused: põhitegevused keskenduvad Eesti haridussüsteemi sootundlikumaks muutmisele (põhi- ja keskkooli õppekava ja valitud ühiskonnaõpetuse õppematerjalide analüüs, seminarid ja ümarlauad Eesti võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koolitajatele ning õpetajatele); samuti  viime läbi lisategevusi, mille eesmärgiks on ENUTi institutsionaalse võimekuse suurendamine (ENUTi raamatukogu ja infokeskuse arendamine, sh uue ENUTi veebilehe loomine ja raamatukokku uute teavikute hankimine)

Partnerid: Eesti Haridusfoorum, Naiskoolituse Keskus

Projektijuht: Kadri Aavik

RahastajaAvatud Eesti Fondi Vabaühenduste fond (VÜF fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel).
Projekti käigus valminud materjalid:

Projekti olulisemad üritused: