Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine sotsiaalvaldkonnas, eelkõige perepoliitikates: töö- ja pereelu ühitamine keskendudes meestele ja isadele. Sootundlike eelarvete koostamine (2008)

Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine sotsiaalvaldkonnas, eelkõige perepoliitikates: töö-ja pereelu ühitamine keskendudes meestele ja isadele. Sootundlike eelarvete koostamine

Kestus: 01.02.2008 – 30.06.2008

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada sotsiaalset võrdsust Eestis ja juurdepääsu võrdsetele võimalustele läbi soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise: konkreetsemalt, teadvustades ja pöörates tähelepanu sellistele olulistele valdkondadele nagu töö- ja pereelu ühitamine (keskendudes eelkõige meeste ja isade osale) ning sootundlike eelarvete (eriti sotsiaalvaldkonnas) koostamine ja analüüs. Planeeritud on vastavaalaste ekspertteadmiste koondamine ja edasi andmine eesti koolitajate võrgustikule ja ajakirjanikele, kes koos ENUT-iga jagaks tulevikus neid teadmisi kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele ja avalikkusele. Üldisemas plaanis aitab projekt ENUTil  nende tegevustega tugevneda soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise teemalise kompetentsikeskusena Eestis ning seega ka edaspidi pakkuda ekspertiisi selles valdkonnas.

Sihtgrupp: soolise võrdõiguslikkuse koolitajate võrgustik, töö-ja perepoliitikate loojad, tööandjad, isad,  eelarvete planeerijad ja koostajad, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad,  mittetulundusühingud, ajakirjanikud

Tegevused:

  • Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise (eelkõige sotsiaalpoliitikates) alase aktuaalse teabe ( 2006-2007.a.) kogumine ja ettevalmistamine, kasutades selleks Euroopa Liidu juhtnööre ja kogemusi
  • Meestele ja isadele suunatud teavituskampaania ettevalmistamine: uurimistulemuste ja muude  materjalide kogumine, tööandjate ja isade hoiakute väljaselgitamine läbi  seni läbiviidud uuringutulemuste analüüsi.
  • Infomaterjalide ettevalmistamine teemal isade osatähtsuse suurendamine laste kasvatamises, nende julgustamine vanemapuhkusele jäämisel.
  • Sootundlike eelarvete alaste materjalide ettevalmistamine  (s.h. sotsiaalvaldkonnas) pilootanalüüs kolmes vallas
  • 6 seminari koolitajate võrgustikule ja ajakirjanikele soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise teemadel

Rahastajad: Hasartmängumaksu Nõukogu ja EV Sotsiaalministeerium

Projektijuht: Kadri Aavik

Projekti käigus valminud materjalid:

  • Isadele ja meestele suunatud brožüür “Isa olla on uhke ja hää: isad töö- ja pereelu ühitamas”. Brožüüri digiversioon on saadaval siin ning trükiversioon ENUTis. Soovi korral on saadaval ka voldiku teksti tõlge vene keelde.

isad too ja pereelu esikaas