Soolise võrdõiguslikkuse abil jätkusuutlikumat ühiskonda loomas – ENUT 15 (2012)

Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse abil jätkusuutlikumat ühiskonda loomas – ENUT 15

Kestus: 01.02.2012 – 31.12.2012

Eesmärk: projekti üldeesmärgiks on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Projekti otseseks eesmärgiks on sooliselt võrdset kohtlemist toetavate hoiakute ja poliitikate edendamisele kaasaaitamine, sooliste stereotüüpide vähendamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse teavitamine soolise võrdõiguslikkuse alal.

Sihtgrupp: kodanikeühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, üliõpilased, õppejõud, täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad , aga ka laiem üldsus.

Tegevused:
• Soolise võrdõiguslikkuse alase eestkoste ja läbirääkimiste koolitused
• Konverentsi  „Jätkusuutlikumat ühiskonda loomas“ korraldamine
• Laste ja perede arengukava 2012–2020 monitoorimine.
• Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014 analüüsimine soolisest aspektist

Partnerid: MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik

Projektijuht: Reet Laja

Rahastaja: Hasarmängumaksu Nõukogu

Projekti käigus valminud materjalid:
• Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014 (peatükk 3 „Kodanikuühendused kui partnerid avalike teenuste osutamisel” ja peatükk 4 „Kaasamine”) analüüs soolisest aspektist
• Laste ja perede arengukava 2012–2020 elluviimise monitoorimine soolise võrdõiguslikkuse aspektist. Raport 2012. aasta kohta