Pay Transparency in the EU

Euroopa Komisjon 2017

Pay transparency in the EU“ – Palkade läbipaistvuse suurendamiseks rakendatavate meetmete analüüs Euroopa Liidu liikmesriikides, Islandil, Norras ja Liechtensteinis.

Euroopa Komisjoni tellimusel valmis 2017. aasta kevadel uuring, milles hinnati meetmeid, mida EL liikmesriigid on rakendanud, et suurendada palkade läbipaistvust ja seeläbi tõhustada võrdse ja võrdväärse töö eest naistele ja meestele võrdse palga maksmise põhimõtte rakendamist. Euroopa Komisjon on oma soovituses (C(2014) 1405 final) toonud välja 4 peamist meedet:

Töötaja õigus nõuda informatsiooni sama ja samaväärset tööd tegevate naiste ja meeste palgatasemete kohta.

Tööandja kohustus anda aru eri soost töötajate keskmiste palgatasemete kohta töötajate kategooriate ja positsioonide lõikes.

Tööandja kohustus viia läbi naiste ja meeste võrdse palga auditeid.

Meetmed kindlustamaks, et kollektiivläbirääkimistel käsitletaks ka naistele ja meestele võrdse ja võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise, sh palgaauditite läbiviimise küsimusi.

Uuringu tulemuste järgi on uuringus osalenud riikidest (kokku 31), vaid kümnes riigis rakendatud vähemalt üht eelpool nimetatud meetmetest. Uuringus rõhutatakse, et palkade läbipaistvuse suurendamine on oluline, et vähendada soolist palgalõhet organisatsiooni tasandil.

Riikidele, kus toimuvad peamiselt individuaalsed palgaläbirääkimised ja kus kollektiivläbirääkimised on vähem levinud (selliste riikide hulka kuulub ka Eesti), soovitatakse keskenduda selgemate reeglite kehtestamisele palkade määramisel (sh lisatasud staaži, haridustaseme, tööpingutuse eest jms) ja palgaskaalade loomisele. Sealjuures  peetakse oluliseks just erasektoris nende küsimustega tegelemist.

 

Uuring on täismahus kättesaadav https://publications.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/329c3e47-2bd8-11e7-9412-01aa75ed71a1