Noorte naiste töötus Euroopa Liidus

Noorte naiste töötus Euroopa Liidus (Loi, D., Patrizio, M., Samek Lodovici, M., 2017) – Uuringus analüüsiti noorte naiste töötust Euroopa Liidus vanusegruppides 15-24 aastat ja 25-29 aastat (nn NEET noored, kes ei tööta ega õpi). Analüüsi tulemused näitavad, et noortel naistel, kel lasub suurem vastutus laste ja pere eest hoolitsemisel, on suurem oht sattuda mitteaktiivsete NEET-noorte hulka või töötada kas osaajaga või tähtajalise lepinguga isegi siis, kui neil on omandatud kõrgharidus. Sooline segregatsioon hariduses ja koolitussüsteemis viib omandatud oskuste mittevastavuseni tööturu tegelike vajadustega, tekitab raskusi juurdepääsul informatsioonile ja töö leidmisel ja viia diskrimineerimiseni tööturul.Riikides, kus toetussüsteemid töö- ja pereelu ühitamiseks on hästi välja arendatud, on sooline lõhe NEET-noorte seas palju väiksem. Noorte naiste tööturule juurdepääsu parandamiseks ja tööturul soolise lõhe vähendamisel on eriti tõhusad need meetmed, mis soodustavad töö- ja pereelu ühitamist (eriti lapsehoiu teenuse kättesaadavuse tagamine) ja meetmed, mis toetavad noori koolist tööle siirdumisel.

Loe edasi / lae alla PDF