Lasteaed kaasaegseks: sootundlikkuse suurendamine Eesti lasteaedades (2008)

Projekti nimi: Lasteaed kaasaegseks: sootundlikkuse suurendamine Eesti lasteaedades

Kestus: 01.05.2008 – 01.12.2008

Eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada sootundlikkust eelkõige lasteaedades ning ka alushariduses. Projekt selgitab esmalt välja soostereotüüpide kasutamise ning taastoomise sageduse ning viisid Tallinna lasteaedades (kokku 7 lasteaeda), kasutades selleks vaatlusmeetodit ja intervjuusid. Seejärel koostame kõigile Eesti lasteaiakasvatajatele kasutamiseks mõeldud metoodilised juhendmaterjalid, kus on ära toodud läbiviidud vaatluse ja intervjuude tulemused ja mis tutvustavad neile soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhimõtteid ning teiste riikide (sh. Põhjamaade) kogemusi sootundlike tegevuste läbiviimisel lasteaedades ja alghariduses. Olulise osana sisaldab koostatav juhendmaterjal praktilisi metoodikaid ning näiteid, sh. mänge, kuidas muuta tegevusi lastega soosterotüüpide-vabaks ning kuhu oleks kaasatud nii poisid ja tüdrukud.

Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, haridustöötajad, õppematerjalide ja õppekavade koostajad, soouurijad, kasvatusteadlased

Tegevused: empiirilise uurimuse ning metoodilise juhendmaterjali koostamine, väljaandmine ja tutvustamine

Rahastajad: Avatud Eesti Fond ja EV Sotsiaalministeerium

Projektijuht: Kadri Aavik

Projekti käigus valminud materjalid:

Muud projektiga seotud materjalid:

  • Ajakirjas Ariadne Lõng (IX aastakäik, 1/2) ilmus uurimistulemuste põhjal Kadri Aaviku artikkel “Soo sotsiaalne konstrueerimine seitsmes Tallinna lasteaias”. Ariadne Lõnga on võimalik lugeda ja osta ENUTist.
  • Eesti Päevalehes ilmunud artikkel “Tüdrukud peavad olema ilusad ja nõrgad“, mis annab ülevaate projektis valminud uurimuse tulemustest (25. mai 2010)
  • Eesti Päevalehes ilmunud artikkel “Soorollid: konstrueeritud või kaasaantud“, milles on viidatud projekti uurimusele (25. mai 2010)