Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal

Ilmunud 2014
(c) Poliitikauuringute keskus Praxis

Autorid:
Marre Karu
Roll projektis: analüütik

Kadri Soo
on Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi doktorant ja teadur
Roll projektis: ekspert ja analüütik

Helen Biin
on Poliitikauuringu Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika programmi analüütik.
Roll projektis: projektijuht analüütik

Katri Lamesoo
on Tartu Ülikooli sotsioloogia doktorant ja Tartu Ülikooli Haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse spetsialist.
Roll projektis: ekspert ja analüütik

Marianne Meiorg
on Inimõiguste Keskuse Võrdse kohtlemise programmi juht. Roll projektis: ekspert ja analüütik

Märt Masso
on Poliitikauuringu Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika programmi analüütik.
Roll projektis: analüütik

Pirjo Turk
on Poliitikauuringu Keskuse Praxis külalisuurija. Roll projektis: analüütik

Poliitikauuringute Keskus Praxis on Eesti esimene sõltumatu, mittetulunduslik mõttekeskus, mille eesmärk on toetada analüüsile, uuringutele ja osalusdemokraatia põhimõtetele rajatud poliitika kujundamise protsessi.

Sisukord

Sissejuhatus
Mis on sooline ja seksuaalne ahistamine?
Ahistamise mõiste
Sooline ja seksuaalne ahistamine Eestis
Soolise ja seksuaalse ahistamise tuvastamine
Seksuaalne või sooline olemus
Isikule soovimatu
Sõnaline, mittesõnaline või füüsiline tegu
Eesmärk või tegelik toime
Meeste sooline ja seksuaalne ahistamine ja ahistamine samast soost inimeste
vahel
Müüdid seksuaalse ahistamise kohta
Tööelus toime pandud soolise ja seksuaalse ahistamise kohtupraktikad
Ahistaja
Tõendamine
Jagatud tõendamiskohustus
Tõendusmaterjalid
Ahistamise tuvastamise tagajärjed
Lõpetuseks
Soolise ja seksuaalse ahistamise uurimine
Erinevad lähenemised soolise ja seksuaalse ahistamise uurimisele
Diskursiivne lähenemine
Funktsionalistlik lähenemine
Väljakutsed ahistamise uurimisel
Soolise ja seksuaalse ahistamise uuringud EestisUuringutes kasutatud terminid
Eesti uuringutes kasutatud metoodikaUuringute tulemustest
Kokkuvõte
Soolise ja seksuaalse ahistamise tegurid ja tagajärjed
Tuntumad seksuaalset ahistamist seletavad teooriad
Töökohaga seotud riskitegurid
Seksuaalse ahistamise tagajärjed
Kvalitatiivuuring
Kvalitatiivuuringu eesmärk
Süvaintervjuud töötajatega
Eesmärk
Meetod
Valim ja korraldus
Tulemused
Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal
Süvaintervjuude kokkuvõte
Kognitiivsed intervjuud
Eesmärk
Meetod
Valim ja korraldus
Tulemused
Kognitiivsete intervjuude kokkuvõte
Tööandjate fookusrühma intervjuud
Eesmärk
Meetod
Valim ja korraldus
Tulemused
Fookusrühma intervjuude kokkuvõte
Kvalitatiivuuringu kokkuvõte
Kvantitatiivne uuringKüsitlusmooduli loomine ja piloteerimine
Küsitlusmooduli loomine
Soolise ja seksuaalse ahistamisega seotud hinnangud ja teadlikkus
Seksuaalse ja soolise ahistamise ohvritele abi andvad asutused ja isikud
Töökohal toimuva soolise ja seksuaalse ahistamisega seotud hoiakud
Soolise või seksuaalse ahistamise juhtumi lahendamise eest vastutavad isikud
Inimeste teadlikkus soolist ja seksuaalset ahistamist puudutavatest regulatsioonidest
Pilootuuringu tulemuste kokkuvõte
Järeldused ankeedi, valimi ja uuringumetoodika kohta
Kuidas tõsta teadlikkust soolisest ja seksuaalsest ahistamisest ehk soovitused teavitusmaterjalideks
Näidismaterjalide analüüs
Soovitused töökohal toimuva soolise ja seksuaalse ahistamise alaste teavitusmaterjalide koostamiseks Eestis
Kellele teavitustöö suunata?
Millest informeerida?
Teavitamise viisid ja kanalid
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
LISA Kvalitatiivuuring: Süvaintervjuu kava
LISA Kvalitatiivuuring: Kognitiivse intervjuu kava
LISA Küsitlusmooduli piloteerimisel SVM juures kasutatud ankeet
LISA Lõplik küsitlusmoodul ja kasutusjuhend
LISA Analüüsitud teavitusmaterjalid