Kõrge kvaliteediga haridussüsteemid paistavad silma nii suurepäraste õpitulemuste kui võrdsusega õpitulemustes

OECD, 2017

Edinburghis, Šotimaal toimus märtsis seitsmes õpetajavaldkonna tippkohtumine, kus tulid kokku maailma parimate haridussüsteemidega riikide poliitikakujundajad ja õpetajaühenduste juhid. Aruteludel keskenduti küsimusele, kuidas viimaste PISA tulemuste taustal toetada õpetajate professionaalset arengut.Tippkohtumiseks OECD poolt välja antud uuringus „Empowering and Enabling Teachers to Improve Equity and Outcomes for All“ arutletakse selle üle, kuidas jõuda kõigi õpilaste puhul silmapaistvate tulemusteni, mis vastavad nende võimetele, jõupingutusele ja püüdlustele. Uuringus rõhutatakse, et mitte kõigil õppuritel ei ole ühesugune stardipositsioon ning haridussüsteem peab tagama, et sellised tegurid nagu õppija sotsiaal-majanduslik olukord, sugu, etniline päritolu vms ei takistaks õppija potentsiaali hariduses. Hoolimata väikestest erinevustest poiste ja tüdrukute loodusteaduste õpitulemustes, on poistel ja tüdrukutel väga erinevad ootused oma karjäärile. Kõigis OECD riikides nägid tüdrukud end töötamas pigem meditsiini valdkonnas ja poisid seevastu IT-valdkonnas, inseneri või teadlasena. Meetmed, mida eri riikides kasutatakse tagamaks iga õppuri potentsiaalile vastavate võimete väljaarendamist, hõlmavad kvaliteetse alushariduse tagamist, riskigruppi kuuluvate õppurite varajast märkamist ja neile erineva toe pakkumist koolist väljalangemise ennetamiseks, tuge keelebarjääride ületamisel, eelarvamuste ja stereotüüpide kummutamist, mis võivad tekitad väära ettekujutuse poiste ja tüdrukute võimetest ja karjääri ootustest teatud aladel.

 

Loe edasi / lae alla PDF