Töö- ja pereelu ühitamine

Rahvastikuminister.ee: Töö- ja pereelu ühitamine
Lühiülevaade töö- ja pereelu ühitamise teemast

Artiklite kogumik Töö- ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive
Eesti Tööandjate Keskliidu poolt projekti Choices & Balance raames välja antud kogumik (2007)

Töö- ja pereelu ühitamise projekt Choices & Balance
2005-2007. aastatel läbi viidud projekti tulemused ning materjalid

Projekti Choices & Balance eriväljaanne “Paindlikkus puudutab kõiki” Lühiartiklid kaugtöö võimalustest ning peresõbralikkusest ettevõtetes (2006)

Norra toetuste 2009–2014 programmi “Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal” alamprojekti “Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus” materjalid Eesti Statistikaameti kodulehel