Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013
Artiklite kogumik.
Sotsiaalministeeriumi toimetised 3/2014
Toimetanud Triin Roosalu

Artiklite kogumik põhineb 2013. a soolise võrdõiguslikkuse monitooringu andmetel, mille uuringuraport ja ankeet on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel.

 

Loe / lae alla PDF

Sisukord

Sissejuhatus 9

1. Ühiskondlikud hoiakud kui soolise võrdõiguslikkuse telg: sissejuhatavad märkmed − Triin Roosalu, Kadri Aavik, Katrin Tiidenberg 10

Sugu ja sooline võrdõiguslikkus eraelus 25

2. Laste sotsialiseerimine − Kadri Aavik, Hannaliisa Uusma 26
3. Tööjaotus ja võimusuhted perekonnas − Leeni Hansson 36
4. Võim teise inimese keha üle: suhtumine perevägivalda ja seksiostu − Jako Salla 47

Naised ja mehed avalikus sfääris 65

5. Naiste ja meeste võimalused tööturul − Kadri Aavik, Triin Roosalu 66
6. Töö- ja pereelu ühildamisega seonduvad hoiakud − Leeni Hansson, Triin Roosalu 75
7. Naiste ja meeste osalus poliitilises otsustusprotsessis ja kodanikuaktiivsuses − Hannaliisa Uusma, Kadri Aavik 84

Sooline võrdõiguslikkus: maailmavaateline küsimus 97

8. Heteronormatiivsus kui domineeriv hoiakutesüsteem Eestis 2013 − Katrin Tiidenberg 98
9. Soolise võrdõiguslikkuse kaheksa varjundit, sooülesed hoiakute
koalitsioonid ja väärtuste tuum − Triin Roosalu, Kairit Kall, Kadri Aavik 107

Kokkuvõte 125

10. Sooline võrdõiguslikkus Eesti moodi: kokkuvõtlikud märkmed − Triin Roosalu 126

Kirjandus 135
Lisad 149
Lisa 1. Tekstis kasutatud mõistete seletusi 150
Lisa 2. Faktoranalüüs 154
Lisa 3. Klasteranalüüs 164
Lisa 4. Tekstis esinenud viited ja kommentaarid 166
Summary 173
Gender equality in Estonian way: concluding remarks − Triin Roosalu 174
Зakлючение 183
Гeндeрнoe нeрaвeнcтво по-Эcтoнски: зaключительные примечания − Трийн Роосалу 184

 

Loe / lae alla PDF