Ariadne Lõng 2013

Sisukord

Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis
Mare Ainsaar
Etniline sooline palgalõhe Eestis
Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen
Koolieelikutest lastega eestlastest ja vähemusrahvustest emade kasutatava lastehoiu tüübi seos töö- ja pereelu ühitamise ning töö- ja pereelu konflikti tajumisega
Laur Lilleoja
Rändavad rollid: naisleivateenijaga Eesti emigrantperede rollimuutused tööl ja kodus
Lee Maripuu
Töö iseloomu ja perestruktuuri mõju töö- ja pereelu ühitamisele
Kairi Kasearu
Teismeliste osalemine kodutöödes – kuivõrd on tüdrukutel suurem vastutus?
Karin Jõers-Türn, Kairi Kasearu
Eesti naiste eneseväljenduslikes tööväärtustes aastatel 1983-2004 muutusi prognoosivad tegurid
Andu Rämmer