Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja, milline on soolise võrdõiguslikkuse hetkeseis Eesti
teaduses, pakkuda soovitusi, kuidas soolise võrdõiguslikkuse olukorda parendada – keskendudes
sellele, kuidas takistavaid tegureid ületada või nende mõju vähendada – ning esitada indikaatorid, mis
sobivad soolise võrdõiguslikkuse seisu mõõtmiseks Eesti teadusmaastikul.

Uuringu tegi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.
Autorid:
Helen Urmann
Kadri Lees
Marvi Remmik
Ene Tubelt
Liana Roos
Maili Vilson
Saara Maria Puur
Merli Aksen