Koolitus: Õpetaja paremad teadmised = paremad võimalused toetada tüdrukute ja poiste avaramaid valikuid

Korraldaja: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)

Koolitus koosneb kahest õppepäevast, 4 akadeemilist tundi päevas, kohtade arv on piiratud.
Koolituse eesmärk on vähendada sooliste stereotüüpide negatiivset mõju õpilaste vaimsele heaolule, õppeedukusele ja karjäärivalikutele ning toetada soolist võrdsust laiemalt.
Koolitus, sealhulgas kohvi- ja lõunapausid, on tasuta. Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Koolitusele registreerida saab SIIN hiljemalt 27. märtsil


Koolituse ajakava

30. märtsil kell 15.00-19.00 Tallinna Ülikoolis ruumis T-405

14.45-15.00 Kogunemine, tervituskohv

15.00-17.00
Saame tuttavaks. Räägime naistest ja meestest, tüdrukutest ja poistest, vajadusest avardada laste elukutse- ja ainevalikud kiiresti muutuvas maailmas. Rühmatöö.
Kas õpilaste elukutse valik on tõesti nii vaba, kui usume? Videoklipi analüüs.
Lühiloeng: Kuidas mõista soolist võrdõiguslikkust kui ühte riiklikes õppekavades sätestatud alusväärtust ja ainekavades käsitlemist vajavat teemat? Kooli ja õpetaja roll laste soolises sotsialiseerimises ja selle lühi- ja pikaajalised tagajärjed õpilastele. Viktoriin.

17.00-17.15 Kohvipaus

17.15-19.00
Mis on ja mida sisaldab varjatud õppekava koolis ja kuidas see mõjutab õpilaste soolist sotsialiseerumist? Heidame pilgu asjadele, mida koolis küll ei õpetata, kuid mida õpilased vaikimisi õpivad. Näiteid Eesti koolidest. Reflekteerimisülesanded.
Iseseisva töö tutvustus: Mida näha ja analüüsida oma koolis varjatud õppekava nähtavaks tegemiseks.

12. aprillil kell 15.00-19.00 Tallinna Ülikoolis ruumis T-405

14.45-15.00 Kogunemine, tervituskohv

15.00-17.00
Kokkuvõte 1. koolituspäevast. Iseseisva töö arutelu: Mida märkasime uudse ja huvitavana klassis ja koolielus? Koolielu kajastava videoklipi analüüs: kas kohtleme tüdrukuid ja poisse võrdselt? Mis üllatab?
Tutvustame Eestis ja välismaal õpetajate ja õpilaste seas läbiviidud uurimusi. Millised on õpetajate ja õpilaste ootused poistele ja tüdrukutele ja kuidas õpilased seda tajuvad?

17.00-17.15 Kohvipaus

17.15-19.00
Mida saame oma koolis teha õpilaste vabamate valikute toetamiseks ja vaimset heaolu tagava õpikeskkonna loomiseks. Soovitusi ja näpunäiteid õpetajale soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks koolis.
Tüdrukud – tulevased juhid. Kuidas võimestada tüdrukuid? Mõtleme koos.
Tutvustame Eesti riiklike õppekavade alusel õpetajatele väljatöötatud juhendeid ja tunnimaterjale soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja käsitlemiseks koolis.
Koolituse kokkuvõte ja tunnistuste andmine.


Koolitajad:

Ülle-Marike Papp

Osalenud eksperdi ja lektorina haridus- ja sooteemalistes projektides: Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Ärka. Märka. Tegutse (2010–2012), Norra Finantsmehhanismi toetatud projekt „SooaspektiIntegreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ (SIHT) (2014–2016), Erasmus+ projekt „Fair Play at Schools“ (2019–2022). Mitmete soo ja hariduse teemaliste publikatsioonide autor.

Riina Kütt

Allikas: tark.ee

Osalenud eksperdi ja lektorina sotsiaalministeeriumi rahastatud programmi „Lasteaiast ülikoolinisootundlikkus hariduses“ projektides (2008–2009); Euroopa Sotsiaalfondi projektis „Ärka. Märka. Tegutse (2010–2012); Norra Finantsmehhanismi toetatud projektis „Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ (SIHT), (2014–2016); Erasmus+ projektis „Fair Play at Schools“ (2019–2022). Mitmete soo- ja haridusteemaliste publikatsioonide autor.

Koolitust toetab Briti Nõukogu.