Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond (2009-2010)

Projekti nimi: Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond

Kestvus: 9.04.2009 – 30.04.2010

Eesmärk: Eesmärgiks on aidata kaasa jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule Eestis, tugevdades põhiõiguste kaitstust ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ühiskonnas läbi kodanikuühenduste aktiivsuse ja osalemise suurendamise soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ja propageerimisel. Projekti tulemusena suureneb Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõimekus läbi soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku moodustamise ja võrgustiku liikmete kaasamise soolise võrdõiguslikkuse edendamisse. Läbiviidud koolituste tulemusena suureneb kodanikuühenduste kompetents ja paranevad oskused märgata ühiskonnas soolist ebavõrdsust ja soolist ebavõrdsust taastootvaid ilminguid ja nendele tähelepanu juhtida ning ühiskonnas sel teemal aktiivsemalt kaasa rääkida. Paranevad kodanikeühenduste liikmete oskused oma tegevusega tagada meestele ja naistele võrdsed võimalused osalemiseks ja tagada nende võrdne kohtlemine.

Sihtgrupp: kodanikeühendused

Tegevused: koolituste ja seminaride läbiviimine, soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku loomine

Projektijuht: Liivi Pehk

RahastajaKodanikuühiskonna Sihtkapital (projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 3. aprilli 2009.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest)

kysk

 

 

Projekti üritused:

 • 29.juunil 2009 toimus soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku esimene kokkusaamine. Moodustati tugigrupp soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku koostööpõhimõtete ja statuudi väljatöötamiseks. Arutati võrgustiku koostööpõhimõtete ja tegevussuundade üle.
 • 31. augustil 2009 toimus tugigrupi koosolek. R. Laja tutvustas soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku statuuti ja koostöökokkuleppe teksti. Toimus arutelu ja vormistati lõpptekst, mida tutvustatakse MTÜ-de teabepäevadel.
  Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku statuut
  Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku loomise kokkulepe
  Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku liikmed
  Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku kodulehekülg
 • 30. oktoobril toimus Tallinna Ülikoolis ümarlaud “Kliimamuutuse mõjud ja väljakutsed”
  Ümarlaual arutleti järgmistel teemadel: Milline on kliimamuutuse mõju meestele ja milline naistele? Kas ja kuidas tuleks arvestada meeste ja naiste erinevate vajadustega säästval linnaplaneerimisel? Milliste seisukohtadega astuvad Kopenhaageni kliimakonverentsile vastu kodanikuühendused ja kuidas kodanikuühendused saaksid oma jõud ühendada säästva arengu põhimõtete edendamisel? Ümarlauda juhatas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine Reet Laja. Ettekannetega esinesid Sirpa Hertell, Soome Roheliste Naiste Ühendusest, Tartu Ülikooli Inimgeograafia teadur Kadri Leetmaa ja Anne Kivinukk, SA REC Estonia
 • Teabepäevad “Märka ebavõrdsust”
  Teabepäevad toimuvad 7 maakonnas. Teabepäeval saab teada, miks sooliselt tasakaalus ühiskond on jätkusuutlikum. Õpitakse märkama erinevusi, mida ühiskond pakub meestele ja naistele. Uuritakse, kuidas kinnistunud mõttemallid juhivad meie otsuseid ja valikuid ning arutatakse üheskoos selle üle, mida meie ise kodanikuühiskonna liikmetena saaksime ära teha, et ühiskonnas valitseks suurem tasakaal. Üritus on kõigile huvilistele tasuta.
  Septembri- ja oktoobrikuu jooksul toimusid teabepäevad „Märka ebavõrdsust!” neljas maakonnas:
  26. septembril 2009.a. Harjumaal Tallinna Ülikoolis, Narva mnt. 25
  – Infopäeva kava
  – Soolise võrdõiguslikkuse voliniku Margit Sarve ettekanne “Sooliselt tasakaalus ühiskonna suunas
  5. oktoobril 2009.a. Ida-Virumaal Oonurme Külaseltsi majas
  8. oktoobril 2009 Võrumaal, Võru-Kubija hotellis
  22. oktoobril 2009 Paides, Järvamaa Keskraamatukogus
  4. novembril 2009 Pärnu Keskraamatukogus
  15. novembril 2009 Narvas
  23. novembril 2009 Valgas
 • Ümarlaud “Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond” – 28.04.2010
  – Ümarlaua kava
  Tõnis Saartsi ettekanne “Sooline võrdõiguslikkus ja demokraatia”
  Margit Sarve ettekanne “Tasakaal ja stereotüübid – 15 aastat Pekingi konverentsist”
  Ilvi Jõe-Cannoni ettekanne “Sooline tasakaal ettevõttes”

 

Projekti koolitused:

I koolitusprogramm „Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise võtmeküsimused”  koosneb 4-st moodulist:

II koolitusprogramm „Sooline võrdõiguslikkus ja regionaalne areng”:

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete viimine regionaalpoliitikatesse, soolise võrdõiguslikkuse probleemid maapiirkondades, kohalike omavalitsuste arengukavade audit lähtudes soolisest aspektist, meeste ja naiste osalus kohaliku elu edendamisel , sootundlike eelarvete koostamine.
Koolitused viiakse läbi Harjumaa, Järvamaa, Pärnumaa, Võrumaa ja Ida-Virumaa maakondade keskustes alates detsembri algusest kuni aprillikuuni.
Sotsiaalne toimetulek läbi võrdsete võimaluste, Järvamaa, 28.11.2009
Liivi Pehki ettekanne “Sooaspekt avalike teenuste kujundamisel ja osutamisel”
Jätkusuutliku regionaalarengu sotsiaalsed väljakutsed, Tallinn, 11.12.2009
Regionaalareng ja sooline võrdõiguslikkus”, Narva, 19.03.2010
– Anne Veevo ettekanne “Narva linna arenguperspektiivid”
Regionaalareng ja sooline võrdõiguslikkus”, Võru, 26.03.2010
Liivi Pehki ettekanne “Regionaalarengu sooline aspekt”
Kaja Keskküla ettekanne “Naised, ettevõtlus ja kohalik areng”
Regionaalareng ja sooline tasakaal”, Pärnu, 06.04.2010