ENUT koos vabaühendustega edendamas sooteadlikku poliitikat ühiskonnas (2013)

Projekti nimi: ENUT koos vabaühendustega edendamas sooteadlikku poliitikat ühiskonnas

Kestus: 01.02.2013 – 31.12.2013

Eesmärk: selle projektiga jätkab ENUT oma organisatsiooni üldisema eesmärgi – naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades – elluviimist.

Projekti otseseks eesmärgiks on sooliselt võrdset kohtlemist toetavate hoiakute ja poliitikate edendamisele kaasaaitamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine. Sihtgrupp: kodanikeühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, üliõpilased, eelkooli- ja kooliõpetajad ning täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad.

Tegevused:

  • Koolitused ENUT sooteadlike MTÜde võrgustiku liikmetele, õpetajatele ja haridustöötajatele, ajakirjanikele, toimetajatele
  • Konverentsi „Koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat edendamas“ korraldamine
  • Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 ja selle rakenduskava analüüsimine soolisest aspektist

Partnerid: MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik

Projektijuht: Reet Laja

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti käigus valminud materjalid:

hmn