Anneliis Hiire – Laulutüdrukute eluolu ja rolli konstrueerimine ibn as-Sāʿī teose „Nisāʾu lḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi ” põhjal: vabadused orjuses

TALLINNA ÜLIKOOL
Humanitaarteaduste instituut

Juhendaja: Helen Geršman PhD

Tallinn 2020

Bakalaureusetöö uurimisobjektiks on Abbassiidide ajastul (750-1258) elanud laulutüdrukud, kes olid küll
orjaseisuses, kuid kellele omistati olulisemalt suuremaid vabadusi kui teistele orjadele.
Uurimistöö eesmärgiks on tõlkida araabia keelest eesti keelde valik laulutüdrukuid ja nende elu
kirjeldavaid tekste ning seeläbi kirjeldada nende elu ja positsiooni võrreldes ülejäänud orjade ja
vabade naistega.

Anneliis-Hiire_Laulutudrukute-eluolu