ENUT Uudiskiri 1/2016

  • Sooteadlik MTÜ 2016 : MTÜ Eluliin
  • Ariadne Lõnga uus number

 

 

Parim sooteadlik MTÜ 2016

Selle aasta konkursi võitjaks osutus Mittetulundusühing Eluliin
“Eluliin kui abistamiskeskus loodi Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi direktori, Airi Värniku eestvedamisel 1996. aasta kevadel ning alates 1997. aasta veebruarist on Eesti abistamiskeskus Eluliin Befrienders Internationali täieõiguslik liige. Tänaseks päevaks on MTÜ Eluliin käinud läbi pika arengutee ja muutunud emotsionaalset abi andvast vabatahtlike organisatsioonist mitmekülgset abi pakkuvaks vabatahtlike ja professionaalide ühenduseks. MTÜ Eluliin pakub lisaks emotsianaalsele toetusele ka psühholoogilist nõustamist (kriisiabi: debriefing-gruppe, EMDR; psühholoogilist rehabilitatsiooni: psühhodünaamilisi gruppe ja individuaalset nõustamist) sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubandusohvrid, prostitutsiooni kaasatud, sõltuvusega isikud, HIV- positiivsed isikud).” Nii on tutvustatud Eluliininende kodulehelt. (www.eluliin.ee)

Ankeedivastustest, mille põhjal Eluliin parimaks tunnistati, saame aga teada, mil moel peetakse silmas võrdsete võimaluste loomist ja arendamist – nii organisatsioonis sees kui ka väljaspool seda.

Tegu on organisatsiooniga, mille tegevusse on kaasatud nii mehed kui naised; neil on olemas document “Eetilise tegutsemise põhimõtted”, mis sisaldab ka võrdse kohtlemise nõuet; palgasüsteem lähtub meeste ja naiste võrdõiguslikkusest; on kogutud ja kogutakse statistilisi andmeid eraldi meeste ja naiste lõikes – töötasu ja töökoormuse osas.

Eluliini töötajad on osalenud soolise võrdõiguslikkuse alastel koolitusel või seminaridel. On peetud ühisarutelusid naiste ja meeste olukorra, sooliste stereotüüpide ja soolise ebavõrdsuse vähendamises üle.

Organisatsiooni erinevate projektide raames on tähelepnu leidnud laste ja naiste seksuaalne ekspluateerimine, naistevastane vägivald; MTÜ Eluliin kuuest nõustamis-keskusest neli on suunatud soolise ebavõrdsuse vähendamisele ja naiste jõustamisele.

Töö, ühiskondliku elu ja pereelu ühitamiseks on oma töötajatele rakendatud osaajaga tööd, paindlikku tööaega, kaugtööd.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise osas võib esile tõsta veel:

  • EL “Safety Compass: signposting way out of trafficking” projekti raames toimunud
  • avalikku kampaaniat “Naine ei ole kaup!” www.inimkaubandus.eluliin.ee
  • ja uurimustööd “Naiste kujutamine veebikeskkonnas” http://inimkaubandus.eluliin.ee/marta_est.pdf

Norra Finants Mehhanismide Toetuse 2009– 2014 Programmi raames on toimunud koolitused ja ümarlauad sotsiaaltöötajatele, noorsoo töötajatele, riigiametnikule jne.

Naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist oma organisatsioonis peetakse vajalikuks, kuna selle tagajärjel paranevad organisatsiooni tegevuse tulemused, tõuseb organisatsiooni maine, saavutatakse töötajate ja liikmeskonna rahulolu, suureneb tegevuse positiivne mõju ühiskonnale, saadakse juurde uusi liikmeid.

Eluliin saavutas esikoha samuti väljapaistvate tulemustega esinenud Sillamäe Lastekaitse Ühingu (www.sscw.ee) ja MTÜ Zonta Eesti (www.zonta.ee) ees.

Õnnitleme võitjaid! Soovime kõigile konkursil osalenutele ning tulevastele osalejatele edu võrdsete võimaluste loomisel – seda nii oma organisatsioonis kui ka ühiskonnas laiemalt.