Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamine (2021-2022)

Projekti eesmärk

Projektil on kolm suuremat eesmärki. Esiteks, vähendada perevägivalda ja
soolist vägivalda Eesti ühiskonnas, viies läbi kampaania, kus on positiivsete
eeskujudena kaasatud ka mehi. Teiseks, vähendada seksi ostmise nõudlust ning tõsta
teadlikkust prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandava
inimkaubanduse teemadel. Kolmandaks, luua lastele ja noortele suunatud
perevägivalla teemalised lühifilmid, mis käsitlevad perevägivalla temaatika erinevaid
aspekte ning panevad perevägivalla ja soolise vägivalla üle mõtlema ja arutama.
Projekti sihtgrupiks on vastavalt eesmärgile kogu Eesti elanikkond, noored mehed
vanuses 16-25, keda võidakse mõjutada seksi ostmise suunas ning põhikooli ja
gümnaasiumi õpilased.

Projekti kestus

01. juuli 2021 – 31. detsember 2022

Projekti partnerid

Idea AD AS
Eluliin MTÜ
ENUT

Tegevused

 1. Kampaania pere- ja soolise vägivalla teemadel Sõnaväega perevägivalla vastu
  Kampaania algatas liikumise „Sõnavägi“, kus kasutati meeste positiivset eeskuju ja sõna väge kutsudes sõnaga vägivallatsejaid korrale, kõrvalseisjaid vägivalda märkama ning sellest teada andma. Liikumise nimi on inspireeritud sõjaväest kui institutsioonist, millest peavad lugu enamik Eesti mehi ning kus on au sees distsipliin, väärikus ja vastutustunne. Uue liikumise „põhirelvaks“ sai sõna.
  Koostöös projekti partneritega töötati välja petitsiooni sisu, mis juhtis tähelepanu vajakajäämistele vägivalla vastases tegevuses. ENUT korraldas kolm fookusgruppi erivanuseliste meestega, et saada sisendit petitsiooni
 2. Kolm lastele ja noortele suunatud lühifilmi perevägivalla teemal
  Lühiklippide sihtrühmaks on põhikooli ja gümnaasiumi kooliõpilased. Klipid on üles ehitatud selliselt, et säiliks antud vanusevahemikku jäävate noorte tähelepanuvõime, kuid kasvaks ka teadmine ning arusaam perevägivalla olemusest ning abi otsimise võimalustest ning lahendustest.
  Juhendmaterjalid õpetajatele on põhikooli tundides kasutamiseks eelkõige 6. – 8. klassi õpilastele eesmärgiga: teadvustada vägivalla olemust viia õpilasteni teadmine, et vägivald inim- ja peresuhetes meie ümber on reaalsus näidata vägivalla kahjulikku mõju inimeste ja eludele ja ning terve ühiskonna heaolule veenda õpilasi, et vägivalla vastu on võimalik võidelda ja seda tõkestada anda juhiseid käitumiseks olukordades kui ollakse vägivalla tunnistajateks või ohvriteks julgustada õpilasi oma probleemidest rääkima.
  Klipp 1 – “Kui sõber on vägivaldne” ja juhendmaterjal
  Klipp 2 – “Näiline musterperekond” ja juhendmaterjal
  Klipp 3 – “Vägivald kodulooma vastu” ja juhendmaterjal
 3. Kampaania Mõtle õige peaga. Kampaania eesmärgiks oli vähendada seksi ostmise nõudlust ning tõsta teadlikkust prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandud inimkaubanduse teemadel.

Rahastaja