Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamine (2021-2022)

Projekti eesmärk

Projektil on kolm suuremat eesmärki. Esiteks, vähendada perevägivalda ja
soolist vägivalda Eesti ühiskonnas, viies läbi kampaania, kus on positiivsete
eeskujudena kaasatud ka mehi. Teiseks, vähendada seksi ostmise nõudlust ning tõsta
teadlikkust prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandava
inimkaubanduse teemadel. Kolmandaks, luua lastele ja noortele suunatud
perevägivalla teemalised lühifilmid, mis käsitlevad perevägivalla temaatika erinevaid
aspekte ning panevad perevägivalla ja soolise vägivalla üle mõtlema ja arutama.
Projekti sihtgrupiks on vastavalt eesmärgile kogu Eesti elanikkond, noored mehed
vanuses 16-25, keda võidakse mõjutada seksi ostmise suunas ning põhikooli ja
gümnaasiumi õpilased.

Projekti kestus

01. juuli 2021 – 31. detsember 2022

Projekti partnerid

Idea AD AS
Eluliin MTÜ
ENUT

Rahastaja