Tairi Rõõm ja Orsolya Soosaar. The gender gap in pension wealth in Europe: Evidence from twenty countries

Eesti Panga Toimetised 8/2020

Käesolevas uurimuses analüüsime soolisi erinevusi penisonivarades kahekümnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Uuringus käsitletakse pensionivara soolist lõhet kahest aspektist. Esmalt vaatame meeste ja naiste vahelisi erinevusi pensionivara omamise määras ning teiseks analüüsime, millised on erinevused pensionvara mahus.

Uuringu tutvustus Eesti Panga kodulehel

The-gender-gap-in-pension-wealth-in-Europe