EGGE – Tööhõive ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonna ekspertide võrgustik (2008– 2011)
Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues

oli üks kahest võrgustikust, mis pakkus Euroopa Komisjonile soolise võrdõiguslikkuse alast teavet. EGGE käsitles tööturuga seotud teemasid soolisest perspektiivist lähtuvalt. Võrgustiku raames viidi läbi vastavateemalistele poliitikatele suunatud analüüse ning raportid esitati Euroopa Komisjoni Tööhõive, Sotsiaalküsimuste ja Võrdsete Võimaluste Direktoraadi meeste ja naiste vahelise võrdsuse üksusele. Võrgustik koosnes 27 EL riigi ning lisaks Islandi, Liechtensteini ja Norra ekspertidest ja koordineerivast meeskonnast, milleks on Fondazione Giacomo Brodolini Itaaliast.
2012 liideti EGGE teise temaatilise võrgustikuga EGGSI (Group of experts on Gender Equality, Social Inclusion Health Care and Long Term Care) ja moodustati uus soolise võrdsusega tegelev võrgustik ENEGE (European Network of Experts on Gender Equality).
Vt www.praxis.ee/tood/egge-network-of-experts-on-employment-and-gender-equality-issues/

 

EGGSI – Group of experts on Gender Equality, Social Inclusion Health Care and Long Term Care (2008– 2011)

oli üks kahest võrgustikust, mis pakkus Euroopa Komisjonile soolise võrdõiguslikkuse alast teavet. EGGSI käsitles sotsiaalset kaasatust, tervist ja pikaajalist hooldust soolises võrdsuse perspektiivist.
Võrgustiku raames viidi läbi vastavate valdkondade poliitikate analüüse ning raportid esitati Euroopa Komisjoni Tööhõive, Sotsiaalküsimuste ja Võrdsete Võimaluste Direktoraadi meeste ja naiste vahelise võrdsuse üksusele. Võrgustik koosnes 27 EL riigi ning lisaks Islandi, Lihtnestein ja Norra ekspertidest ja koordineerivast meeskonnast, milleks olid Istituto Ricerca Sociale ja the Fondazione Giacomo Brodolini Itaaliast.
Aastal 2012 liideti teise temaatilise võrgustikuga EGGE  (Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues), mis käsitles tööturuga seotud teemasid soolisest perspektiivist lähtuvalt. Kahe võrgustiku liitmisel moodustati uus soolise võrdsusega tegelev võrgustik ENEGE (European Network of Experts on Gender Equality).
Vt www.praxis.ee/tood/eggsi-euroopa-komisjoni-soo-ja-sotsiaalse-kaasatuse-vorgustik/

 

ENEGE – Soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustik (2012– 2016)
www.enege.eu/reports/

Soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustiku ENEGE eksperdid pakuvad Euroopa Komisjonile teadmisi ja analüüse soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Selleks kasutatakse erinevaid vahendeid:
– kord kuus antakse lühiülevaade kuu jooksul toimunud muudatustest, reformidest või muust olulisest;
– kord kvartalis uuendavad riikide eksperdid oma riigi kvartaliaruandeid, milles leiab kajastamist valdkonda kirjeldav statistika (põhiliselt meeste ja naiste võrdlus töö-, haridus-, pere- ja ühiskondlikel teemadel);
– riigisisene korraldus soolise võrdõiguslikkuse teemadega tegelemisel;
– poliitilised arengud; reformid jms.
Samuti koostatakse soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist lähtuvalt lühianalüüse riiklike reformiprogrammide kohta.

Lisaks koostatakse võrgustikus ka erinevaid temaatilisi ülevaateid, mis lisaks riikide statistilistele andmetele sisaldavad tihtipeale ka mõne riigi juhtumi-analüüse. Ülevaated kajastavad majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele; kirjeldavad pensionilõhet; räägivad naistest, kes teenivad oma partneritest vähem, ning samuti noortest, kes on oma tööelu alguses.

Enne ENEGE võrgustiku loomist (2007-2011) jagunes soolise võrdõiguslikkuse alane töö kahe Euroopa Komisjon võrgustiku vahel – tööturu ja soolise võrdõiguslikkusega tegeles võrgustik EGGE ja soo ja sotsiaalse kaasatuse teemadega EGGSI. Aastal 2012 koondati võrgustikud üheks. Praxis oli osaline ka mõlema varasema võrgustiku töös. ENEGE projekt lõppes 2016. aastal, kuid töö jätkub uue projekti Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse alane teaduslik analüüs ja nõustamine raames. Vt www.praxis.ee/tood/soolise-vordoiguslikkuse-ekspertide-vorgustik/

 

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse alane teaduslik analüüs ja nõustamine

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse alase teadusliku analüüsi ja nõustamise ekspertide võrgustik pakub nõustamist ja tuge Euroopa Komisjonile, et analüüsida ja kujundada Euroopa tasandi soolise võrdõiguslikkusega seonduvaid poliitikaid. Praxise roll projektis on pakkuda informatsiooni ja andmeid Eesti kohta. Projekti koordineerib Fondazione Giacomo Brodolini.

Vt www.praxis.ee/tood/saage

 

RINGS – The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies

Rahvusvaheliste soouuringute tippkeskuste võrgustik. Eestist kuulub võrgustikku Tallinna Ülikooli soouuringute uurimisrühm.

Vt www.ringsgender.org