Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2021

Kantar Emor 2022 Sotsiaalministeeriumi tellimusel

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu eesmärgiks on saada ülevaade Eestis elavate naiste ja meeste
hoiakutest, kogemustest ja käitumisest erinevates eluvaldkondades nagu töö, pereelu, haridus ja
võimalus osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel ning jälgida nende kujunemist ajas. Neid tulemusi
kasutatakse ühest küljest soolise võrdõiguslikkuse alaste otsuste tegemiseks ja poliitika kujundamiseks,
kuid monitooringu tulemused on mõeldud kasutamiseks laiale ringile sihtrühmadele.

Soolise-vordoiguslikkuse-monitooring.-Lopparuanne