Põhja- ja Baltimaade pilootprojekt (2006-2008)

Projekti nimi: Põhja- ja Baltimaade pilootprojekt

Kestus: 2006 – 2008

Eesmärk: Seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud naiste toetamise, kaitse, turvalise kojupöördumise ja rehabiliteerimise võrgustiku loomine Põhja- ja Baltimaades.

Sihtgrupp: seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud naised

Tegevused: Üks projekti põhiülesandeid on luua regionaalne Põhja- ja Baltimaade võrgustik, mis ühendaks avaliku sektori institutsioone ja kodanikeühendusi, kes töötavad naistekaubitsemise ohvritega, tegelevad nende toetamise ning rehabiliteerimisega. Regionaalse võrgustiku eesmärgiks on arendada välja programm ohvrite turvalisuse tagamiseks ja kaitseks, aga ka võimaldada turvalist tagasipöördumist kodumaale ja reintegreerimist neile ohvritele, kes seda soovivad.

1. Rahvuslike Võrgustike loomine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil naistega kaubitsemise ohvrite toetamiseks ja kaitsmiseks

Rahvuslikud Võrgustikud on aluseks Regionaalse Võrgustiku loomisele. Rahvuslikud Võrgustikud koondavad kõiki peamisi huvigruppe ohvriabi täiustamiseks siseriiklikul tasandil efektiivsema koostöö, koordineerimise ja informatsiooni vahetamise kaudu; seda tehakse kõikides projektis osalevates riikides. Rahvuslike Võrgustike tööd koordineerib “Troika” (kolmepoolne organ), kes esindab siseriikliku tasandi erinevaid huvigruppe.

2. Põhja- ja Baltimaade Regionaalse Võrgustiku ülesehitamine

Põhja- ja Baltimaade Regionaalne Võrgustik ehitatakse üles Rahvuslike Võrgustike kogemustele ja tegevustele, selleks et töötada välja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil asetleidva kaubitsemise ohvrite toetamise, taastusabi pakkumise ja reintegreerimise regionaalne mudel.

3. Regionaalse Võrgustiku koordinatsioonigrupi suutlikkuse tõstmise seminarid

Kõik rahvuslike koordineerivate “Troikade” (kolmepoolsete organite) liikmed moodustavad üheskoos Põhja- ja Baltimaade Regionaalse Võrgustiku koordinatsioonigrupi.  Rahvuslike Võrgustike tegevusele ja prioriteetidele tuginedes on nimetatud  grupp ühenduslüliks  Rahvuslike Võrgustike ja Regionaalse Võrgustiku vahel. Nimetatud grupp etendab võtmerolli Põhja- ja Baltimaade Regionaalse Võrgustiku tegevuste määratlemisel ja väljaarendamisel, sh ka juhtpõhimõtete, regionaalsete prioriteetide väljatöötamisel, regionaalsete koolituste kesksete teemade kindlaksmääramisel ja kokkuleppimisel jne. Regionaalse Võrgustiku koordinatsioonigrupi liikmed kutsutakse projekti elluviimise perioodil 3-4-le suutlikkuse tõstmise ja kavandamist käsitlevale seminarile.

4. Regionaalse Võrgustiku konverentsid (2)

Konverentsid on kohtadeks, kus siseriikliku tasandi võrgustike/Rahvuslike Võrgustike peamised esindajad saavad kokku selleks, et vahetada informatsiooni ning anda poliitilisi juhendeid Regionaalse Võrgustiku tööks. Võrgustiku konverents arutab ning lepib kokku ohvriabi puudutavate Regionaalsel tasandil rakendatavate juhtpõhimõteteosas ning määrab kindlaks valdkonnad, kus tuleks välja töötada ohvrite toetamise ja kaitsmise kokkulepped (protocols).

Regionaalse Võrgustiku konverentsidel osaleb kokku umbes 8 võtmeisikut igast projektis osalevast riigist.

5. Regionaalne koolitusprogramm kõigile võrgustiku liikmetele

Töötatakse välja igakülgne koolitusprogramm, mis tehakse kättesaadavaks kõigile Põhja- ja Baltimaade Võrgustiku liikmetele. Koolitusmoodulid töötatakse välja vastavalt Rahvuslike Võrgustike poolt kindlaksmääratud vajadustele.

6. Rahvuslikud koolitusprogrammid Eestile, Lätile ja Leedule

Rahvuslikud koolitusprogrammid lähtuvad täielikult Balti riikides endis kindlaks määratud vajadustest.

7.  Abiliinide ja  turvaliste varjupaikade / vastuvõtuvõimaluste väljaarendamine Eestis, Lätis ja Leedus

8.  Infovahetust puudutava regionaalse andmebaasi loomine

Siseriiklik teeninduspunkt

Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Kontaktaadress: Narva mnt 25-410 Tallinn 10120, varjupaikadeliit(at)enu.ee
Kontaktisik Eha Reitelmann ehare(at)neti.ee

Liidu ülesandeks projektis on koordineerida teenuste osutamist tagasipöörduvatele ohvritele Eestis, mis on seotud  turvalise eluaseme, haridusalaste võimaluste, sotsiaalse, psühholoogilise ja meditsiinilise abiga.

Vastavalt Eesti sisesele kokkuleppele vastutab Liit järgmiste ülesannete täitmise eest:

1. Koostada ohvritele vajalike teenuste kirjeldus

2. Koordineerida turvalise tagasipöördumise programmi  ja ohvritele toetuse pakkumist vastavalt rahalistele võimalustele, st koordineerida tagasipöörduvatele ohvritele teenuste osutamist, milleks on turvaline majutus, meditsiiniabi, rehabilitatsiooniplaani koostamine ja ohvritele toetusvõrgustiku loomine, psühholoogilise, sotsiaalse ja õigusabi osutamine, abistamine töö leidmisel ja hariduse omandamisel.

3. Koostöös MTÜ-ga Living for Tomorrow jätkata inimkaubanduse ennetamise abitelefoni tööd.

4. Koostöös Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusega kaardistada siseriikliku võrgustiku liikmete koolitusvajadus, töötada välja koolitusprogrammid ja korraldada koolitusi siseriikliku võrgustiku liikmetele.

5. Koostöös Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusega korraldada Eesti-sisest infovahetust võrgustiku liikmete vahel ja infovahetust projektipartnerite ja teiste huvitatud organisatsioonidega välismaal.

Lähemalt projekti kohta saab lugeda EWL kodulehelt.

Partnerid: