Mentorlus Ukrainas

Teist aastat järjest aitab ENUT kaasa, et Ukraina sisepõgenikest naistel oleks võimalus kiiremini integreeruda oma uude elukeskkonda ning laiendada võimalusi tööturul ja ettevõtluses. 2016. aastal alustati arengukoostöö projektiga „Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul“ kolmes regioonis. Kuna koostöö sujus ja ENUTi poolt välja pakutud mentorluse põhimõtete rakendamine osutus edukaks, sai kirjutatud jätkutaotlus, mis ka välisministeeriumi poolt rahastati.

Egiidi all „Naised on nutikad“ jätkatakse juba 4 regioonis, kus sisepõgenike arv on väga suur: Lvov, Poltava, Dnipro ja Zaporožžija. Projekt „Naised on nutikad – Ukraina sisepõgenikest naiste huvikaitse ning väljavaadete avardamine tööturul ja ettevõtluses“ kestab 2018. aasta kevadeni. Ukrainas koordineerib tegevusi Human Rights Foundation, kes töötab tihedalt koos piirkondlike vabaühendustega: Public Service of Ukraine Poltavas, Public Chamber of Ukraine Dnipros, Center of Enlightenment and Human Development Lvivis ja Zaporožžijas Professional Development of Zaporozhee.

Projekti üldine idee on aidata Ukraina naistel, kes sõjategevus tõttu Ida-Ukrainas on pidanud oma kodunt lahkuma, kohaneda uues keskkonnas. Naised on sisepõgenike poolt asustatud piirkondades väga haavatav rühm, kuna nende esindatus ja nähtavus ühiskondlikus elus on madal. Naiste halvem olukord on tingitud ka Ukraina ühiskonnas üldisemalt juurdunud sotsiaalsetest, majanduslikest ja struktuursetest probleemidest. Projekti tegevustes on eriline tähelepanu naiste endi suutlikkuse suurendamisel ja kohaliku tasandi sidusrühmade võrgustike tugevdamisel, samuti naiste äripotentsiaali kasutamisel, mis toetaks ka kohalikku tööturgu.

Koolituste ja seminaride käigus, millest osa on olnud suunatud vabaühenduste liikmetele ning osa äritegevusest huvitatuile, on tutvustatud ja antud võimalus katsetada nii oma tegevuse suutlikkuse arendamist, eestkostet kui ka äritegevuse alustamist, äristrateegia koostamist ja turundust. Kogemusi on jagatud Eesti näitel (koolitajateks nii EBSi kui Narva Kolledži lektorid) ja ka Ukraina kogemuse põhjal. Igas regioonis on koolitused läbi viinud kohalik vabaühendus ning seega on suunitlus neljas piirkonnas olnud pisut erinev – konkreetse vabaühenduse võimalusi ja tegevusvaldkonda arvestades. Eesti kogemused ja praktikad on huviga vastu võetud ja neid on proovitud rakendada kohalikke eripärasid arvesse võttes.

Läbivaks teemaks ja tegevuseks on mentorlus, millega alustati juba esimese projekti kestel. Sõna mentorlus oli enamuse projekti kaasatute jaoks varem võõras. Mõnevõrra ebausku tekitas ka mentorluse vabatahtlikkuse ja mentorite tasuta töötamise põhimõte. Ometi on mentorlus osutunud huvitavaks ja efektiivseks meetodiks. Oleme näinud juba mitmeid edulugusid, kus mentori abiga on ettevõte saadud paremini toimima, laiendatud on turuosa, teadmisi, kontakte ja saadud julgust äriidee edasiarendamiseks.

Suurt huvi on Ukraina pool üles näidanud erinevate online võimaluste kasutamise vastu, kuna kuvand Eestist kui e-riigist on nende silmis väga tugev. Veebruaris on ees ootamas projekti kaasatud vabaühenduste projektijuhtide ja osa mentorite õppevisiit Tallinnasse. Ootused visiidile on kõrged, kuna esimene grupp, kes Eestit eelmisel kevadel külastas, oli vaimustuses Eestis kasutusel olevatest e-võimalustest ja tugisüsteemidest alustavale ettevõtjale ja tööotsijale.

Koolitus- ja infomaterjalid ning mentorluse edulood koondatakse Human Rights Foundation’i kodulehele loodud alamlehele, et kõigil ettevõtluses, mentorluses ja vabaühenduste töös kaasa lüüa huvitatutel oleks ka edaspidi kasulikule informatsioonile ligipääs.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et koostöö on olnud põnev, kasulik ja inspireeriv kõigile osapooltele.

 Tekst: Merle Pajus
Projektijuht