MTÜde ja naisorganisatsioonide koostöö inimkaubanduse ja prostitutsiooni vastu võitlemisel (2003)

Projekti nimi: MTÜde ja naisorganisatsioonide koostöö inimkaubanduse ja prostitutsiooni vastu võitlemisel

Kestus: 2003

Eesmärk: Projekti eesmärk oli tugevdada erinevate osapoolte koostööd inimkaubanduse ja prostitutsiooni vastu võitlemisel ning tõhustada ennetustegevust.

Sihtgrupp: õpetajad, sotsiaaltöötajad, ajakirjanikud, seadusandjad

Tegevused: Projekti tegevused jagunesid kolme suuremasse kategooriasse: 1) avaliku arvamuse ning seadusandjate teavitamine ja mõjutamine 2) teabe levitamine, koolitamine 3) informatsiooni kogumine

Projekti käigus viidi läbi kampaania, mille eesmärk oli juhtida Riigikogu liikmete tähelepanu asjaolule, et prostitutsioon on Eesti ühiskonnas tõsine sotsiaalne probleem ning vajab suuremat tähelepanu seadusandjate tasemel. Kampaaniaga ühines umbes 70 valitsusvälist organisatsiooni Eesti erinevatest piirkondadest. Kampaaniat toetanud organisatsioonide arv näitab, et Eesti ühiskonnas on kodanikeühiskonna tasandil olemas valmisolek inimkaubanduse ning prostitutsiooni vastu võitlemiseks ning n.-ö Rootsi mudeli (st seksuaalteenuste ostu kriminaliseerimine) toetamiseks.

Projekti jooksul toimus kokku kolm koolitust: kaks neist õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, jt noortega töötavatele inimestele, ning üks ajakirjanikele.

Lisaks koolitustele viidi Eesti erinevates piirkondades läbi loenguid inimkaubanduse ja prostitutsiooni teemal. Loengute sihtrühmadeks olid eelkõige (üli)õpilased, sotsiaaltöötajad, kohalike omavalitsuste töötajad, politseiametnikud, naisteühenduste ümarlaudade esindajad, lastekodulapsed ning õpetajad. Kuna sihtgruppide huvi inimkaubanduse ja prostitutsiooniteemaliste loengute vastu on üha suurenenud, siis jätkub loengute läbi viimine ka peale projekti lõppu.

Lisaks MTÜ-de kirjade saatmise kampaaniale ning erinevatele koolitustele ja loengutele viidi projekti käigus läbi ka kvalitatiivne sotsioloogiline uuring Baltimaades ning Loode-Venemaal. Uuringu käigus selgitati välja, millised on eri riikide arvamusliidrite hoiakud prostitutsiooni ning prostitutsioonipoliitika suhtes, milline on nende suhtumine soolisse võrdõiguslikkusesse ja inimkaubandusse. Uurimuse valimi moodustasid tipp-poliitikud, riikliku ja kolmanda sektori juhtivametnikud, meetiategelased/ analüütikud ning ärimehed.

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti käigus valminud materjalid: