banner_eige_logoEuroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut on Euroopa asutus, mis toetab ELi liikmesriikide valitsuste ja ELi institutsioonide (eelkõige Euroopa Komisjoni) tegevust kõnealuses valdkonnas.

Ülesanded:

 • sooküsimustega seotud võrreldavate andmete kogumine ja analüüsimine;
 • metodoloogiliste vahendite väljatöötamine, eelkõige selleks, et aidata integreerida soolist võrdõiguslikkust kõigisse poliitikavaldkondadesse;
 • parimate tavade jagamise ja sidusrühmade vahelise dialoogi hõlbustamine;
 • üldsuse teadlikkuse tõstmine.

Instituudi koosseisu kuuluvad:

 • haldusnõukogu (otsuste tegemise roll)
  Võtab vastu iga-aastased ja keskpikad tööprogrammid ning eelarve;
 • ekspertidest koosnev foorum (konsultatiivne roll)
  Toetab direktorit tema töös;
 • direktor ja töötajad (täidesaatev roll).
  Instituudi õiguslik esindaja, kes vastutab igapäevase haldamise ja tööprogrammide rakendamise eest.

Eelarve

52,5 miljonit eurot (2007–2013).

Direktor

Virginija Langbakk

Poliitikavaldkonna taust

Sooline võrdõiguslikkus on üks põhiõigustest, kuid lisaks sellele on kõnealuses valdkonnas toimuv areng ELi jaoks väga oluline ka majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvusega seotud eesmärkide saavutamisel.
EL on viimastel kümnenditel teinud küll suuri edusamme, kuid ebavõrdsust esineb ikka veel. Edusamme on tehtud peamiselt tänu õigusaktidele ja soolise võrdõiguslikkuse kaasamisele kõigisse poliitikavaldkondadesse, samuti naisi soodustavatele konkreetsetele meetmetele.

Kontaktandmed

Aadress
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Telefon  +370 5 215 7400

E-post eige.sec@eige.europa.eu

Koduleht www.eige.europa.eu