Käesolev sõnaraamat põhineb väljaandel “100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta”, mis on saadaval ka PDF formaadis.


A

Activity rate
Tööjõus osalemise määr
Tööjõu osatähtsus tööealises (15-64 aastat) rahvastikus

Affirmative action
Naisi toetav positiivne tegevus, võrdõiguslikkuse saavutamise erimeetmed
Võrdõiguslikkust tugevdavad meetmed, võrdõiguslikkuse saavutamisele suunatud sammud
Vt naiste / meeste võrdõiguslikkust toetavad meetmed

Assisting spouse
Abistav abikaasa
Füüsilisest isikust ettevõtjana või iseseisvalt töötavate inimeste abikaasad, kes annavad olulise panuse töö tulemusse, saamata selle eest tingimata otsest tasu ning sageli omamata õigust sotsiaalkaitses ettenähtud hüvitistele

Atypical work / employment
Ebatüüpiline töö
Mitte täskohaga ega alaline töö; sealhulgas osaajatöö, õhtune ning nädalalõppudel tehtav töö, tähtajaliselt tehtav või ajutine töö või alltöövõtu korras tehtav kodutöö ning kaugtöö

B

Balanced participation of women and men
Naiste ia meeste tasakaalustatud osalemine
Võimu- ja otsustustasandi ametikohtade võrdne jagamine meeste ja naiste vahel (40—60% kummalegi sugupoolele) kõikides eluvaldkondades. Kujutab endast naiste ja meeste võrdõiguslikkuse olulist tingimust

Benchmarking
Võrdlev hindamine, etaloni kehtestamine
Kriteeriumi v6i etaloni määramine, mille alusel püstitada eesmärke ja mõõta edusamme

Burden of proof
Tõendamiskohustus, -koormis
Kui inimene esitab kaebuse, peab ta põhimõtteliselt ise tõendama, et ta on diskrimineerimise ohver. Meeste ja naiste võrdse kohtlemise valdkonnas asetab Euroopa Ühenduste Kohtu pretsedendiõigusele rajanev direktiiv tõendamis- kohustuse kostjale.

C

Childcare
Lastehoiu teenused
Lai mõiste, mis hõlmab riiklikke, era-, individuaal- või kollektiivteenuseid lastehoiu valdkonnas, mis on suunatud laste ja lastevanemate vajaduste katmiseks.

D

Democratic deficit
Demokraatia defitsiit, demokraatia vajak
Nt soolise ebavõrdsuse mõju demokraatia legitiimsusele

Dependant care
Ülalpeetavate eest hoolitsemine
Noorte, haigete, vanade või puuetega inimeste, vanurite ning teistest inimestest sõltuvate inimeste eest hoolitsemine

Derived rights
Tulenevad õigused
Õigused, eriti õigus sotsiaaltoetusele või eluasemele, mis laienevad üksikisikule, kuid mis tekivad või sõltuvad tema suhetest teiste inimestega; tavaliselt seoses lapsevanemaks olemise, abielu või vabaabieluga

Desegretion of the labour market
Tööturu segregatsioon
Tööturu (vertikaalse/horisontaalse) segregatsiooni vähendamist või kaotamist taotlev tegevus

Dignity at work
Inimväärne kohtlemine tööl
Õigus austusele ning seksuaalsest või muudest ahistamise vormidest vabale kohtlemisele töökohal

Directives on equal treatment
Meeste ja naiste võrdse kohtlemise direktiivid
Direktiivid, mis laiendavad naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet. Põhimõtet laiendati võrdsele kohtlemisele seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamise ning töötingimustega (direktiiv 76/207/EMÜ, 9. veebruar 1976, EÜT L 39, 14.2.1976), seoses riiklike sotsiaalkindlustusskeemidega (nõukogu direktiiv 79/7/EMÜ, 19. detsember 1978, EÜT L 6, 10.1.1979), kutsealaste sotsiaalkindlustusskeemidega (nõukogu direktiiv 86/378/EMÜ 24. juulist 1986, EÜT L 225, 12.8.1986), füüsilisest isikust ettevõtjatena, samuti põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatele meestele ja naistele (nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ 11. detsember 1986, EÜT L 359, 19.12.1986), rasedatele ning äsjasünnitanud töötajatele (nõukogu direktiiv 92/85/EMÜ 19. oktoober 1992, EÜT L 348, 28.11.1992), ning lapsehoolduspuhkusel olijaile (nõukogu direktiiv 96/34/EÜ 3. juuni 1996, EÜT L 145, 19.6.1996)

Diversity
Mitmekesisus, diversiteet

mis tahes inimrühma moodustavate indiviidide väärtuste, hoiakute, kultuuriliste nägemuste, uskumuste, rahvusliku tausta, seksuaalse orientatsiooni, oskuste, teadmiste ning elukogemuse tervikskaala

Division of labour (by gender)
Sugupooltevaheline tööde jaotus
Tasustatud ja tasustamata töö jaotus naiste ja meeste vahel era- ja ühiskondlikus elus

Domestic violence / family violence
Kodune vägivald / perevägivald
Mis tahes füüsilise, seksuaalse või psüühilise vägivalla vorm, mis seab ohtu pereliikme ohutuse või või heaolu ja/või füüsilise jõu ja emotsionaalse surve kasutamine või füüsilise jõuga ähvardamine, kaasa arvatud seksuaalne vägivald perekonnas või koduses elus. Mõiste alla kuuluvad laste kuritarvitamine, intsest/verepilastus, ükskõik millise pereliikme peksmine ning igasugune füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik ja vaimne väärkohtlemine

E

Economically active population
Majanduslikult aktiivne rahvastik
Kõik inimesed, kes soovivad ja on võimelised töötama, vastavalt ÜRO definitsioonile

Empowerment
Mõjujõu suurendamine
Õiguste andmine ja võimaluste loomine aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelu kõigis valdkondades

Equality between women and men (sex equality)
Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsete õiguste, kohustuste ja vastutuse ning võrdväärse kohtlemise põhimõte, st võrdsus. Vt sugupoolte võrdõiguslikkus

Equality dimension
Võrdõiguslikkuse mõõde, võrdõiguslikkuse dimensioon
Mis tahes küsimuse puhul võrdõiguslikkust käsitlev aspekt

Equal oportunities for women and men
Naiste ja meeste võrdsed võimalused
Soost, soorollidest ja stereotüüpsetest hoiakutest tulenevate tõkete puudumine majanduslikus, poliitilises ning sotsiaalses elus osalemisel

Equal pay for work of equal value
Võrdne tasu võrdväärse töö eest

Võrdne tasu töö eest, mis omab ühesugust väärtust

Equal treatment for women and men
Naiste ja meeste võrdne kohtlemine

Otsese või kaudse soolise diskrimineerimise puudumine

F

Family leave
Perepuhkus

Perekondlikel põhjustel võetav puhkus, millele on õigus mõlemal vanemal

Family violence
Perevägivald

Vt kodune vägivald

Family worker
Perefirma töötaja

Perefirmas, nagu nt talus, poes, väikeettevõttes või erapraksises töötav pereliige (sageli naine, tütar või poeg)

Feminization of poverty
Vaesuse feminiseerumine

Vaesuse ülekaalukam esinemine naiste hulgas võrreldes meestega

Flexibility of working time / working hours
Tööaja paindlikkus

Tööaja vormid, mis pakuvad terve rea variante töötundde arvu ning teenistuskordade, vahetuste või töögraafikute osas kas päeva, nädala kuu või aasta arvestuses

G

Gender
Sotsiaalne sugu

Sotsiaalne sugu on määratud soorollidega ning on sotsialiseerumise tulemus. Sotsiaalne sugu võib muutuda aja jooksul ning varieeruda kultuuriti ja riigiti. Ta erineb bioloogilisest soost.

Gender analysis
Võrdõiguslikkuse / võrdse kohtlemise analüüs

Analüüs, mis käsitleb kahe sotsiaalse grupi – naiste ja meeste – erinevusi staatuses, juurdepääsus ressurssidele, otsustamise tasandile jne

Gender audit
Võrdõiguslikkuse kontroll

Strateegiate, programmide ning institutsioonide analüüsimine ja hindamine lähtuvalt sellest, kuidas nad akendavad ellu võrdõiguslikkuse põhimõtet

Gender-based violence / Sexual violence
Sooine vägivald / Seksuaalne vägivald

Igasugune füüsilise jõu või emotsionaalse surve kasutamisega või nendega ähvardamisega seotud vägivallaakt, kaasa arvatud vägistamine, naise peksmine, seksuaalne ahistamine, intsest ja pedofiilia

Gender blind
Sooprobleeme eirav

Sooliste aspektide eiramine või suutmatus nendega tegeleda (vastandatud sootundlikule või sugupoolte suhtes neutraalsele tegutsemisele)

Gender contract
Sugupoolte sotsiaalne kokkulepe

Sugupoolte suhteid reguleerivate formuleeritud ja formuleerimata tavade kogum, mis omistab meestele ja naistele erineva töö ja selle väärtuse, erinevad vastutused ja kohustused. Sotsiaalse kokkuleppe alalhoid on tagatud kultuuriliselt (ühiskonna väärtused ja normid) ning institutsionaalselt (pere heaolu, haridus- ja tööhõive süsteem jne) ja sotsialiseerumisprotsesside käigus

Gender dimension
Sooline mõõde

Naiste ja meeste eludes esinevate erinevustega seotud aspektid

Gender disaggregated data
Sugupoolte lõikes esitatav statistika, sooliselt segregeeritud andmed

Andmete kogumine ja statistilise informatsiooni esitamine sugupoolte lõikes, võimaldamaks sooliselt võrdleva analüüsi tegemist

Gender distribution of paid and unpaid work
Tasustatud ja tasustamata töö sooline jagunemine

Vt sugupooltevaheline tööde jaotus

Gender equality
Sugupoolte võrdõiguslikkus

Põhimõte, mille kohaselt kõik inimesed n vabad välja arendama oma individuaalseid võimeid ning tegema soorollide seatud piiranguteta valikuid ning mille kohaselt naiste ja meeste erinevat käitumist, püüdlusi ja vajadusi käsitletakse, väärtustatakse ja hinnatakse võrdselt

Gender equity
Sugupoolte üheõiguslikkus

Mõlema sugupoole õiglane kohtlemine, mis võib ühelt poolt seisneda võrdses kohtlemises või teiselt poolt kohtlemises, mis on küll erinev, kuid mis viib võrdsete õiguste, hüvede, kohustuste ning võimaluste omamiseni

Gender gap
Sooline vahe, sooline ebavõrdsus

Lõhe (erinevus) naiste ja meeste vahel nende osalemise määra, ressurssidele ligipääsu, makstava töötas või muude hüvede osas

Gender impact assessment
Sugupooltele avaldatava mõju hindamine

Teatud valdkonna poliitikat ja meetmeid puudutavate ettepanekute hindamine sedastamaks, kas nad avaldavad naistele ja meestele erinevat mõju (eesmärgiga kohandada ettepanekuid selliselt, et oleks tagatud nende diskrimineeriva toime kaotamine ning soolise võrdsuse edendamine)

Gender mainstreaming
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine

Naiste ja meeste staatuse, prioriteetide ning vajadustega arvestamise süstemaatiline integreerimine kõigi valdkondade poliitikasse soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgil: poliitika ning meetmete võrdõiguslikkuse saavutamiseks tehtav töö; kõigi valdkondade ja kõigi tasandite poliitikate, tegevuskavade ja meetmete puhul nende kavandamise, elluviimise, järelvalve ja hindamise etappidel naistele ja meestele avaldatava mõju arvestamine

Gender neutral
Sugupoolte suhtes neutraalne

Positiivse või negatiivse mõju puudumine ühele või teisele soogrupile

Gender pay differential
Palgaerinevused, naiste ja meeste palkade erinevus

Otsesest või kaudsest diskrimineerimisest tulenev erinevus meeste ja nasite palkade vahel

Gender pay gap
Naiste ja meeste valgavahe

Meeste ja naiste keskmise palga vahe

Gender perspective
Sooline perspektiiv

Mis tahes poliitikavaldkonna / poliitilise tegevuse puhul sooliste erinevuste arvestamine ning neile tähelepanu pööramine

Gender planning
Soolise võrdõiguslikkuse kavandamine

Aktiivne planeerimine, kus põhiteguriks või kriteeriumiks on sotsiaalne sugupool ning mille eesmärgiks on vastava aspekti poliitikasse või tegevusse integreerimine võrdõiguslikkuse saavutamiseks

Gender proofing
Võrdõiguslikkuse aspekti arvestamise kontrollimine

Mis tahes poliitikaga seotud ettepanekute kontrollimine tagamaks, et antud poliitika ei omaks kummagi sugupoole suhtes potensiaalset diskrimineerivat toimet ning et oleks tagatud võrdõiguslikkuse edendamine

Gender relations
Sugupooltevaheline suhe

Meeste ja naiste vaheline suhe ning ebavõrdne võimujaotus, mis iseloomustavad mis tahes konkreetset soorollide süsteemi

Gender relevance
Sooline tähendus, sooline vastavus

Konkreetse poliitika või tegevuse tähendus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse suhtes

Gender roles
Soolised rollid, soorollid

Rida tegevus- ja käitumismalle naistele ja meestele, mida sisendatakse jing säilitatakse vastavalt sugupoolte sotsiaalsele kokkuleppele antud ühiskonnas

Gender sensitive
Sootundlik

Sugupooli arvestav

Glass ceiling
Klaaslagi

Nähtamatu barjäär, mis ei lase naistel tõusta juhtivatele kohtadele

H

Hidden unemployment
Varjatud töötus

Riiklikult töötuks registreerimise süsteemist mitmesuguste kriteeriumite tõttu välja jäävad töötud

Homework
Kodutöö

Töö, mida inimene teeb tasu eest kas oma kodus või mõnes muus enda valitud kohas väljaspool tööandja tööruume ning mille tulemusena valmib tööandja poolt nõutud toode või osutatakse vastav teenus. Seejuures ei ole oluline, kes muretseb seadmed, materjalid või muud kasutatavad vahendid

Horizontal segregation
Horisontaalne segregatsioon

Naiste ja meeste koondumine teatud sektoreisse ja ametitesse (töö segregatsioon)

Human rights of women
Naiste inimõigused

Naiste ja tütarlaste õigused kui võõrandamatu, lahutamatu ning jagamatu osa üldistest inimõigustest

I

Illegal work
Illegaalne töö, ebaseaduslik töö
Töö, mida teevad inimesed, kellel puudub selleks seaduslik tööluba

Inactivity rate
Majanduslikult mitteaktiivse rahvastiku määrNende inimeste määr, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised, väljendatuna protsendina tööealisest (15-64 aastat) elanikkonnast

Individualization of rights
Õiguste individualiseerimine
Niisuguste masku- ja sotsiaalkindlustssüsteemide väljatöötamine, kus õigused langevad otseselt igale inimesele

Individual rights
Individuaalsed õigused
Otseselt iga inimese osaks saavad õigused

Informal economy / work
Nähtamatu majandus / mitteformaalne töö
Mittetasustatud majanduslik tegevus, mida teostatakse pere või sugulaste ning sõprade majapidamiste otseseks hüvanguks, kaasa arvatud igapäevased kodused tööd ning suur hulk mitmesuguseid isevarustamisega seotud tegevusi ja/või kutsealane tegevus ainsa või täiendava ametina, mida teostatakse sihipäraselt või üsna sageli, ent mitte, või peaaegu mitte, mingi seadusega kindlaksmääratud regulatiivsete või lepinguliste kohustuste täitmiseks. Selle alla ei kuulu need mitteametlikud tegevused, mis moodustavad osa majanduskuritegevusest.

Integration of equal opportunities / gender perspective
Võrdsete võimaluste integreerimine / sooline perspektiiv
Vt soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine

Invisible barriers
Nähtamatud barjäärid / takistused / tõkked
Hoiakud ning traditsioonilised ettekujutused, normid ning väärtused, mis takistavad naiste või meeste täisväärtuslikku osalemist ühiskondlikus elus

Irregular and / or precarious employment
Ebakorrapärane ja / või ebakindel töö
Töö, mis on juhuslik ning üldjuhul mitt ekorraliku lepingu objekt ning ei ole reguleeritud palga- ega sotsiaalkaitsealaste ettekirjutustega

J

Job segregation / Employment segregation
Töö segregatsioon
Naiste ja meeste koondumine erinevatesse tegevuse liikidesse ja tasemetele, kusjuures naised koonduvad meestega võrreldes arvuliselt vähematesse tegevuse liikidesse (horisontaalne segregatsioon) ning madalama staatusega (vertikaalne segregatsioon) töödele

Job sharing
Töö jagamine
Olukord, kus (tavaliselt) kaks või enam inimest teevad ühte ja sedasama tööd (ühel ametikohal) samadel tasustamis- ning muudel tingimustel mingi kokkulepitud graafiku/skeemi või teeninduskordade tabeli järgi


M

Mentoring
Mentorlus
Turvaline suhe, mis annab võimaluse õppida ja katsetada ning välja arendada isiklik potensiaal ning uued oskused protsessi kaudu, kus üks inimene, mentor, toetab teise, juhendatava, karjääri ning arengut väljaspool tavalist ülem/alluva suhet. Mentorlust kasutatakse üha laialdamiselt naiste isikliku/ametaialase toetamiseks

Minimum wage
Alampalk / miinimumpalk
Sedause või kokkuleppega määratud palgatase, madalaim tasu, mida tööandjal lubatakse maksta


O

Occupation segregation
Ametialane segregatsioon
Vt töö segregatsioon

 

 

Sõnaraamat on täiendamisel.
Vaata sõnaraamatu PDF-versiooni