Eesti soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõrgustik

Eesti soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku statuut

Üldist

Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik on avalikes huvides tegutsev vabatahtlikkuse alusel moodustatud koostöövõrgustik. Võrgustik tegutseb MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juures. Oma tegevuses lähtub soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik Eesti Kodanikeühenduste eetikakoodeksist ja käesolevast statuudist.

Eesmärk

Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku eesmärgiks on aidata kaasa jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule Eestis, tugevdades põhiõiguste kaitstust ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ühiskonnas, tõstes avalikkuse huvi ja teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, ning aidates oma igapäevase tegevusega kaasa soolise ebavõrdsuse vähendamisele.

Üldised põhimõtted ja printsiibid, millest juhindume

 • Sooline võrdõiguslikkus on nii naiste, meeste kui ka poiste ja tüdrukute probleem
 • Sooline võrdõiguslikkus on inimõiguse küsimus
 • Sooline võrdõiguslikkus aitab kaasa meeste ja naiste heaolu tõstmisele
 • Sooline võrdõiguslikkus on saavutatav ainult meeste ja naiste vahelise koostöö tulemusena
 • Sooline võrdõiguslikkus ei muuda mehi ja naisi ühesuguseks-erisused jäävad alles
 • Sooline võrdõiguslikkus tagab individuaalsete võimete respekteerimise sõltumata soost
 • Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimine organisatsiooni tasandil aitab: luua kvaliteetseid töökohti, värvata parima kvaliteediga töötajaid, luua positiivsema töökeskkonna, tagada inimressursi parima kasutuse, tõsta imagot ja saavutada rahulolevama klientide baasi

Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku ülesanded

 • suurendada Eesti organisatsioonide soolise võrdõiguslikkuse alast kompetentsi ja praktilist võimekust näha ühiskonnas soolist ebavõrdsust taastootvaid ilminguid ja parandada organisatsioonide oskusi rakendada oma tegevuses meeste ja naiste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste tagamise põhimõtteid
 • organisatsioonide soolise võrdõiguslikkuse alase eestkoste võimekuse tõstmine eesmärgiga kaasa rääkida soolist võrdõiguslikkust kujundavate poliitikate kujundamisel ühiskonnas
 • sootemaatiliste diskussioonide algatamine ühiskonnas
 • avalikkuse teavitamine naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtetest, soolise ebavõrdsuse ja soorollide mõjudest ühiskonna arengule ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmetest ja eesmärkidest
 • julgustada nii mehi kui naisi ületama soopõhiseid käitumismustreid ja aidata kaasa sooliste stereotüüpide kaotamisele ühiskonnas
 • propageerida tasakaalustatud töö, vastutuse, ajakasutuse ja koormuse jaotust meeste ja naiste vahel
 • seista avalik-õiguslike ressursside ja riiklike vahendite sooliselt õiglase jaotamise eest
 • soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine valdkondade põhiselt nagu näiteks: haridus, keskkond ja kliima, töö- ja pereelu ühitamine, tööturg, meedia, transport ja linna planeerimine

Võrgustiku juhtimine ja liikmelisus

Võrgustiku kõrgem organ on selle liikmete aastakonverents, mis reeglina kutsutakse kokku üks kord aastas. Konverents valib võrgustiku töö sisuliseks korraldamiseks 9 liikmelise eestseisuse ning kinnitab võrgustiku tegevuskava jooksvaks aastaks. Eestseisuse valimisel püütakse järgida printsiipi, et eestseisusekoosseisu kuuluks võrdsel arvul nii mehi kui naisi ning igal aastal vahetatakse välja pool senisest eestseisusest.

Eestseisuse ülesandeks on jooksvaks aastaks tegevussuundade valimine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks töögruppide töö korraldamine valdkondade lõikes, vastavalt aastakonverentsi poolt kinnitatud tegevuskavale.

MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse roll on soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku administreerimine ja koostöö koordineerimine, võrgustiku esindamine meedias ja suhtlemisel avalikkusega ning soolise võrdõiguslikkuse alase ekspertiisi osutamine võrgustiku liikmetele.

Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku liikmeks võib olla iga ametlikult registreeritud organisatsioon või üksikisik, kes on huvitatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisest. Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustikus osalemise sooviavaldus esitatakse soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku eestseisusele.

Võrgustiku liikmel on õigus:

 • osaleda kõigil võrgustiku üritustel
 • valida vabalt töögruppi, mille töös ta soovib osaleda
 • saada igakülgset informatsiooni võrgustiku tegevuse kohta
 • omal soovil võrgustikust välja astuda
 • olla valitud võrgustiku juhtorganitesse

Võrgustiku liikmel on kohustus:

 • järgida võrgustiku tegevuse statuuti, Eesti Kodanikeühenduste eetikakoodeksit ja täita võrgustiku juhtorganite korraldusi
 • mitte kahjustada võrgustiku mainet, nime ja tegevust