Eesti soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõrgustik

Eesti soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku loomise kokkulepe

Meie, allakirjutanud organisatsioonid ning üksikisikud, oleme seisukohal, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamine ühiskonnas aitab kaasa jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule Eestis ja peame seetõttu vajalikuks: aidata oma igapäevase tegevusega kaasa soolise ebavõrdsuse vähendamisele ühiskonnas, tõsta avalikkuse huvi ja teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ning teha koostööd teiste organisatsioonidega soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ühiskonnas laiemalt.

Sellest lähtuvalt oleme otsustanud luua soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku, mille ülesandeks on:

  • suurendada Eesti organisatsioonide soolise võrdõiguslikkuse alast kompetentsi ja praktilist võimekust näha ühiskonnas soolist ebavõrdsust taastootvaid ilminguid ja parandada organisatsioonide oskusi rakendada oma tegevuses meeste ja naiste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste tagamise põhimõtteid
  • tõsta organisatsioonide soolise võrdõiguslikkuse alast eestkostevõimekust, eesmärgiga kaasa rääkida soolist võrdõiguslikkust kujundavate poliitikate väljatöötamisel
  • olla soolise võrdõiguslikkuse alase teabe, kogemuste ja heade praktikate alase informatsiooni jagamise ning arutelu keskkonnaks
  • algatada sootemaatilisi diskussioone ühiskonnas ja teha ettepanekuid meetmete väljatöötamiseks, mille eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ühiskonnas laiemalt
  • julgustada nii mehi kui naisi ületama soopõhiseid käitumismustreid ja aidata kaasa sooliste stereotüüpide kaotamisele ühiskonnas
  • propageerida tasakaalustatud töö, vastutuse, ajakasutuse ja koormuse jaotust naiste ja meeste vahel
  • seista avalik-õiguslike ressursside ja riiklike vahendite sooliselt õiglase jaotamise eest teha koostööd võrgustiku väliste organisatsioonidega soolise ebavõrdsuse vähendamiseks ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks erinevates tegevusvaldkondades (nagu näiteks haridus, keskkond- ja kliima, töö- ja pereelu ühitamine, tööturg, meedia, transport- ja linna planeerimine)

Kinnitame, et teeme kõik endast oleneva võrgustiku eesmärkide elluviimiseks, juhindume naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte ning soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärgist oma erialases tegevuses ning toetame teisi võrgustiku liikmeid ühiste eesmärkide poole liikumisel.

Lisa 1. Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku liikmete nimekiri

Arrow Lae kokkulepe pdf failina alla siit