Naiste ja meeste esindatus äri- ja majandusuudistes ajalehe „Äripäev ja ajakirja „Director” näitel. Kontentanalüüs. Liivi Pehk, 2012

Sotsiaalkonstruktivistliku teooria kohaselt vormivad ja tõlgendavad sotsiaalsed praktikad, kultuur ja ühiskond bioloogilist reaalsust (Kimmel 2004). Feminiinsust ja maskuliinsust luuakse ja tõlgendatakse erinevatel ajaperioodidel ja erinevates kultuurides erinevalt. Pidev tähenduste loomine käib sotsiaalse elu kulgemise protsessi juurde. Vastavalt erinevatele ajaetappidele ja

Naised ajaloos

Naised ajaloos. Thought.co Inglisekeelseid artikleid ja materjale naiste ajaloost.

Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse 2014-2015 (kursused)

I õpetajate täiendkoolitus Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks? Kahepäevase täienduskoolituskursuse eesmärk on tutvustada soo rolli hariduses ja sooteadlikkuse mõju koolis. Muuhulgas käsitletakse kursusel seda, kuidas ära tunda soostereotüüpset lähenemist enda, oma kolleegide ja õpilaste käitumises ning tutvustatakse stereotüüpidevaba õpetamise

Projekt „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse“

Projekt „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse“ vältas 26 kuud – 2013. aasta detsembrist 2016. aasta jaanuarini. Projekti tegevuste elluviimist rahastas Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu ühitamise programm. Projekti eesmärgiks oli toetada soolise võrdõiguslikkuse lõimimist Eesti

Terminoloogia

Käesolev sõnaraamat põhineb väljaandel “100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta”, mis on saadaval ka PDF formaadis. A B C D E F G H I J M O P Q R S T U V W A Activity rate Tööjõus osalemise määr Tööjõu osatähtsus tööealises (15-64 aastat) rahvastikus Affirmative action Naisi toetav positiivne tegevus,

Sugu meedias

Artikleid Eesti meediast soolisusest, soolisest võrdõiguslikkusest, soolisest vägivallast jmt. Ka pärast sooteadlikkuse koolitust võib poissi poisiks kutsuda Kes kardab Hillary Clintonit? Raili Marling (Sirp, 26.08.2016) Eestlannast USA naiskindral Tiiu Kera: USA pomme, kuule ja hävitajaid valitseb naine! (Pealinn, 11.04.2016) ÜRO politseipealik: mehed takistavad naistel tippu jõudmast! (Pealinn, 11. aprill 2016) Kristi Anniste: palgalõhe kahjustab riiki

Mitmesugust

European Institute of Gender Equality EIGE The F-Word – kaasaegne Suurbritannia feminism F-Word on võrguajakiri, mis avaldab ja levitab kaasaegse Suurbritannia feminismi ideid ning kus on täistekstidena artikleid erinevatel teemadel. Ajakirja täiendatakse regulaarselt. Eesti aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni

Naised ettevõtluses

Naisettevõtlus Eestis Naisettevõtluse edendamine ja kasvustrateegiad Konkurentsivõime kava “Eesti 2020” soopõhine analüüs. Kadi Viik, ENUTi uudiskiri 2/2011 Naisettevõtlus vajab eraldi innustust ja tuge. Reet Laja, ENUTi uudiskiri 2/2011   Uuringuid ja statistikat Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe. Country

Soopõhine vägivald

Euroopa naised vägivalla vastu Euroopa naiste- ja lastevastase vägivalla ennetamisega tegelevate MTÜde võrgustik (Women Against Violence Europe)

Töö- ja pereelu ühitamine

Rahvastikuminister.ee: Töö- ja pereelu ühitamine Lühiülevaade töö- ja pereelu ühitamise teemast Artiklite kogumik Töö- ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive Eesti Tööandjate Keskliidu poolt projekti Choices & Balance raames välja antud kogumik (2007) Töö- ja pereelu ühitamise projekt Choices &

Sugu ja haridus

ENUTi materjalid ja uurimused “Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal” Kadri Aavik, Kirsti Kajak (2009)

Sootundlikud eelarved

UNIFEM’i sootundlike eelarvete veebileht Veebileht ärgitab valitsusi, naisorganisatsioone, parlamendiliikmeid ning akadeemikuid pööramata tähelepanu sellele, et eelarvete planeerimine ja koostamine vastaks täidaks soolise võrdõiguslikkuse eesmärki. Veebilehel leidub hulganisti resursse ja koolitusmaterjale sootundlike eelarvete teemal.

Säästev areng ja sooline võrdõiguslikkus

ENUTi materjalid ja uurimused Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös Kadri Aaviku ettekanne 2008. aastal Välisministeeriumis – ülevaade teemal naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös. Sama ülevaade (koos mõningate fotodega) asub ka Avatud Eesti Fondi blogis. Lingid muudele materjalidele ja

Soouuringud

Maailma nais- ja soouuringute programmid, osakonnad ja uurimiskeskused Lingid nais- ja soouuringutega tegelevate institutsioonide veebilehekülgedele. AOIFE-Euroopa Feministlike Haridus- ja Uurimisasutuste Assotsiatsioon AOIFE ühendab Euroopa naisuuringutega tegelevaid institutsioone ATHENA ATHENA on Socratese teematiline võrgustiku projekt, millest osaleb ligi 80 Euroopa nais- ja

Inimkaubandus ja prostitutsioon

ENUTi materjalid ja uurimused ENUTi Inimkaubanduse ennetamise koolituse materjalid (2003) Ettevaatusabinõud enne kodumaalt lahkumist ja välisriigis olles. (Leen Kadakas) Grupitööd HIV nakkuse levik Eestis. (Sirle Blumberg) Inimkaubandus maailmas. Põhja- ja Baltimaade kampaania tutvustus. (Kristiina Luht) Inimkaubitsemine ja prostitutsioon. (Marion Pajumets)

Naised ja poliitika

European Women’s Lobby The European Women’s Lobby (EWL) on suurim organisatsioon, mis ühendab Euroopa Liidu mittetulundusühingutest naisorganisatsioone. EWL-is on üle 4000 liikmeorgnisatsiooni 25-st EL-i riigist. EWL-i eesmärk on saavutada naiste ja meestvaheline võrdõiguslikkus Euroopas ning toimida EL-i tasemel kui poliitilisi

Infokeskused ja andmebaasid

European Institute of Gender Equality EIGE Documentation Centre KVINFO Minna – Center for Gender Equality Information in Finland Atria – Institute on Gender Equality and Women’s History Amazone Gender Library of the Center for Transdisciplinary Gender Studies at Humboldt-Universität zu Berlin