Ariadne Lõng 2015

Võrdõigusvoliniku konverentsi „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis” erinumber Sisukord Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglus Endla Lõhkivi Naisena võõras akadeemias: Kesk- ja Ida-Euroopa-päritolu naisteadlased problematiseerimas soolist võrdõiguslikkust Rootsi ülikoolides Marion Pajumets, Triin Roosalu Feminismi ja neoliberalismi problemaatiline suhe Raili Marling

Carrying Linda’s Stones: An Anthology of Estonian Women’s Life Stories

“Tassimas Linda kive: eesti naiste elulugude antoloogia” (Carrying Linda’s Stones: An Anthology of Estonian Women’s Life Stories) sisaldab viieteistkümne ajaloo hoovustesse sattunud Eesti naise jutustusi. Elulood on kaasaegseks illustratsiooniks sajanditepikkusele võõrvägede invasioonile ning valitsemisele, keskendudes kahekümnenda sajandi teisele poolele – hõlmates endas perioodi Teisest maailmasõjast ja nõukogude okupatsioonist kuni iseseisvusele üleminekuni. Elulood hõlmavad endas kolme

100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta

Käesolev sõnaraamat põhineb 1999. aasta väljaandel “100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta”, mis on saadaval ka PDF formaadis. Veel sõnastikke A B C D E F G H I J M O P Q R S T U V W   A Activity rate Tööjõus osalemise määr Tööjõu osatähtsus tööealises (15-64 aastat) rahvastikus Affirmative

Ariadne Lõng

Ariadne Lõng on Eesti esimene ja ainuke nais- ja meesuurimuse ajakiri, mis asutati aastal 2000. Ariadne Lõnga võib leida ENUTi raamatukogust, teistest raamatukogudest (vt ester.ee, lugeja.ee) ning alati on seda võimalik soodsa hinnaga omandada ENUTist. Digitaalsel kujul PDF-formaadis on saadaval aastakäigud 2000-2011 ja 2016. Vaata ka arvustusi Ariadne Lõngale Katkend esimese ajakirjanumbri eessõnast Eda Sepp ja Suzanne

Ariadne Lõng 2014

Sisukord Soouuringud: kuhu edasi? Eve Annuk Eesti akadeemiliste soouuringute lugu ajakirjas Ariadne Lõng 2000-2013. Raili Marling, Redi Koobak Feministlikud näitused ja kuraatoripraktika Balti riikides. Katrin Kivimaa Romantiline macho: mässav mees Eesti punk-rokis. Hannaliisa Uusma “Siis ma sain aru, et sa

Ariadne Lõng 2013

Sisukord Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis. Mare Ainsaar Etniline sooline palgalõhe Eestis. Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen Koolieelikutest lastega eestlastest ja vähemusrahvustest emade kasutatava lastehoiu tüübi seos töö- ja pereelu ühitamise ning töö-

Ariadne Lõng 2012

Sisukord Seksuaalne ahistamine kui uurimisvaldkond – proovikivi Eestile. Katri Lamesoo Mehelikkuse tüpiseerimine noormeeste enesehinnangute, soorolliga rahulolu ja seksuaalkäitumise järgi. Kadri Soo, Dagmar Kutsar Kalevipoegi kaugelt koju oodates. Age Viira Pildiline pöördumine vabadusse. Ajakirjandusfoto sisu muutumine soolisest aspektist ajalehes Edasi/Postimees 1985-2005. Merike Kaunissaare Sooküsimus eesti ajakirjanduses

Ariadne Lõng 2011

Sisukord Individuaalne sooideoloogia – millest see sõltub? Kairi Kasearu 60‒69-aastaste naiste ja meeste töötamine ja eluga rahulolu seitsmes Euroopa riigis. Mare Ainsaar Töökoha leidmine sotsiaalsete võrgustike abil: meeste ja naiste erinevused Eesti tööjõu-uuringu tulemuste põhjal. Priit Jeenas Enesetäiendamise viisi ja kõrgema ametipositsiooni

Ariadne Lõng 2010

Sisukord Ateneumi kunstikoolid ja naised Eestist. Kai Stahl Naisakt nõukogude perioodi kunstis. Varjatud erootika, politiseeritud žest, protofeministlik kujund? Katrin Kivimaa Peamised trendid meeste tekstilisel konstrueerimisel naisteajakirja Cosmopolitan artiklites. Greete Kempel, Andra Siibak Naiselikkuse ja mehelikkuse seos isikuomadustega 16-19-aastaste Eesti noorte seas. Mare Ainsaar,

Ariadne Lõng 2009

Sisukord Kas naiste võim aitab olla laste- ja peresõbralikum? Naised kohalikes volikogudes ja lapsesõbralikkus Eestis. Mare Ainsaar, Kadri Soo, Rein Toomla Soo sotsiaalne konstrueerimine seitsmes Tallinna lasteaias. Kadri Aavik Võitjate põlvkonna müüt ja uue eliidi enesekirjeldused 1990. aastate üldhuvimeedias. Margaret Tali Eesti

Ariadne Lõng 2008

Sisukord Füüsika kui meeste mängumaa: soostereotüüpidest Eesti füüsika kultuuris. Endla Lõhkkivi, Katrin Velbaum Väljapaistvad naised teaduses: naisteadlaste karjääriteed “eduka teadlase” diskursuse taustal. Kairi Talves, Anu Laas Sugu ja episteemiline vastutus füüsikas. Kristina Rolin Intersektsionaalsusest ehk lugusid feministliku mõtte rändamisest. Redi Koobak Uus identiteedikäsitlus ja

Ariadne Lõng 2007

Sisukord Nähtamatu ja nähtav pärimus. Seto rahvaluule kogumisest ning menstruatsiooni ja sünnitusjärgse käitumisega seotud tabudest. Andreas Kalkun Ema-tütre suhe Joy Kogawa Obasanis ja Ene Mihkelsoni Ahasveeruse unes. Eva Rein Sugu virtuaalmaailmas. Andra Siibak “Ei maksa seda isatamist väga ka üle pingutada”.

Ariadne Lõng 2005/2006

Sisukord Kas eesti mees on mees või inimene? Liisi Piits Võrdõiguslikkus kui avaliku debati objekt Ameerika Ühendriikides ja Eestis: sarnasused ja erinevused. Raili Põldsaar Meeste meediakujutise muutus 1996. ja 2004. aasta Eesti Päevalehe ja Postimehe nädalalõpulisade näitel. Kristi Malmberg Eesti poisteraamatute

Ariadne Lõng 2004

Sisukord Koidula pildis: ajaloolisest isikust rahvuslikuks sümboliks. Katrin Kivimaa Ruthi õed: sajandipöörde naiste reaalsus ja fantaasia. Tiina Kirss J. Randvere Ruth ja Otto Weiningeri Geschlecht und Charakter. Mirjam Hinrikus Keha ja haigus Ilmi Kolla kirjades ja luuletustes. Eve Annuk Meest ja naist märkiv leksika

Ariadne Lõng 2003

Sisukord Toimetuselt Anne Lill, Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus Seto naisautobiograafide maailm Andreas Kalkun Ajakasutus läbi sooprisma Eestis ja Euroopas Malle Järve Söömishäirete olemus ja tekkepõhjused erinevate vaatenurkade ristteel – tütarlaste ning arstide nägemused Katri Eespere Pluralism tunnetusteoorias: Helen E.

Ariadne Lõng 2002

Sisukord Toimetuselt. Anne Lill, Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus Inimväärne elu naisena: teoreetilisi perspektiive eesti naiste elulugude uurimiseks. Tiina Kirss La gareonne või geniaalne eideke: Karin Lutsu (auto)portreelised kujutised kunstniku ja naisena. Katrin Kivimaa Tantsitud sugu: soolisus eesti 1990. aastate moderntantsus.

Ariadne Lõng 2001

Sisukord Toimetuselt. Anne Lill, Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus Naised Kreeka tragöödia meestemaailmas. Anne Lill Dekadentsist ja dekadentlikust naisekujutusest Tammsaare loomingus. Mirjam Hinrikus Enese loomine kirjanikuna Aino Kallase ja Virginia Woolfi päevikuis. Leena Kurvet-Käosaar Neiu hundiks. Libahundimuistendi “Teine puhkajatest murrab

Ariadne Lõng 2000

Sisukord Toimetuselt. Eda Sepp ja Suzanne Lie Anu Narusk – in memoriam. Leeni Hansson Anu Naruski publikatsioonid Mis on naisuurimus? Suzanne Lie Kui Küsimusi esitavad naised: naisteaduste tulevikku lombi teiselt kaldalt vaagides. Tiina Kirss Feministlik, naissoost ja naiselik. Toril Moi

ENUTi väljaanded

ENUTi kaks põhilist väljaannet on uudiskiri “ENUTi Uudised” ning akadeemiline nais- ja meesuurimuslik ajakiri Ariadne Lõng, mis ilmuvad regulaarselt. Lisaks nendele avaldab ENUT projektide raames ka teisi väljaandeid, mõned neist on leitavad ka meie digikogus. Osa väljaannetest on ka ENUTis müügil. Ariadne Lõng on Eesti ainus akadeemiline nais- ja meesuuringute ajakiri. Ilmub aastast 2000. Vaata