Sugu meedias

Nils Niitra: isaste vabariik (08.09.2015) Triin Toomesaar: „Ma ei ole rassist, aga…“ (ERR, 30.06.2015) Kristiina Ehini ettekanne Postimehe arvamusliidrite lõunal (Postimees, 11.02.2015)    

ENUT osales Lääneranniku Eesti Päevadel Kanadas

Lääneranniku Eesti Päevad toimusid 5.– 9. augustini Whistleris, Briti Kolumbia provintsis Kanadas. Tegu oli 5-päevase Eesti kultuuri festivaliga, mis tõi kokku sadu osalejaid Põhja-Ameerikast ja Eestist, kus ei puudunud traditsiooniline koorilaul ja rahvatants, aga peeti ka seminare mitmesugustel teemadel. 7.

Soopõhine vägivald

Euroopa naised vägivalla vastu Euroopa naiste- ja lastevastase vägivalla ennetamisega tegelevate MTÜde võrgustik (Women Against Violence Europe)

Töö- ja pereelu ühitamine

Rahvastikuminister.ee: Töö- ja pereelu ühitamine Lühiülevaade töö- ja pereelu ühitamise teemast Artiklite kogumik Töö- ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive Eesti Tööandjate Keskliidu poolt projekti Choices & Balance raames välja antud kogumik (2007) Töö- ja pereelu ühitamise projekt Choices &

Sugu ja haridus

ENUTi materjalid ja uurimused “Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal” Kadri Aavik, Kirsti Kajak (2009)

Sootundlikud eelarved

UNIFEM’i sootundlike eelarvete veebileht Veebileht ärgitab valitsusi, naisorganisatsioone, parlamendiliikmeid ning akadeemikuid pööramata tähelepanu sellele, et eelarvete planeerimine ja koostamine vastaks täidaks soolise võrdõiguslikkuse eesmärki. Veebilehel leidub hulganisti resursse ja koolitusmaterjale sootundlike eelarvete teemal.

Säästev areng ja sooline võrdõiguslikkus

ENUTi materjalid ja uurimused Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös Kadri Aaviku ettekanne 2008. aastal Välisministeeriumis – ülevaade teemal naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös. Sama ülevaade (koos mõningate fotodega) asub ka Avatud Eesti Fondi blogis. Lingid muudele materjalidele ja

Soouuringud

Maailma nais- ja soouuringute programmid, osakonnad ja uurimiskeskused Lingid nais- ja soouuringutega tegelevate institutsioonide veebilehekülgedele. AOIFE-Euroopa Feministlike Haridus- ja Uurimisasutuste Assotsiatsioon AOIFE ühendab Euroopa naisuuringutega tegelevaid institutsioone ATHENA ATHENA on Socratese teematiline võrgustiku projekt, millest osaleb ligi 80 Euroopa nais- ja

Inimkaubandus ja prostitutsioon

ENUTi materjalid ja uurimused ENUTi Inimkaubanduse ennetamise koolituse materjalid (2003) Ettevaatusabinõud enne kodumaalt lahkumist ja välisriigis olles. (Leen Kadakas) Grupitööd HIV nakkuse levik Eestis. (Sirle Blumberg) Inimkaubandus maailmas. Põhja- ja Baltimaade kampaania tutvustus. (Kristiina Luht) Inimkaubitsemine ja prostitutsioon. (Marion Pajumets)

Naised ja poliitika

European Women’s Lobby The European Women’s Lobby (EWL) on suurim organisatsioon, mis ühendab Euroopa Liidu mittetulundusühingutest naisorganisatsioone. EWL-is on üle 4000 liikmeorgnisatsiooni 25-st EL-i riigist. EWL-i eesmärk on saavutada naiste ja meestvaheline võrdõiguslikkus Euroopas ning toimida EL-i tasemel kui poliitilisi

Infokeskused ja andmebaasid

European Institute of Gender Equality EIGE Documentation Centre KVINFO Minna – Center for Gender Equality Information in Finland Atria – Institute on Gender Equality and Women’s History Amazone Gender Library of the Center for Transdisciplinary Gender Studies at Humboldt-Universität zu Berlin

Naisorganisatsioonide aktiivsuse tõstmine Balti mere regioonis, kliimamuutuste ennetamise alases tegevuses kohalikul tasandil (2009-2010)

Projekti nimi: Naisorganisatsioonide aktiivsuse tõstmine Balti mere regioonis, kliimamuutuste ennetamise alases  tegevuses kohalikul tasandil Kestvus: juuni 2009 – mai 2010 Eesmärk: Projekti eesmärgiks on  suurendada avalikkuse teadlikkust ja huvi soolist aspekti arvestavate kliimamuutuste ennetamise ja kliimamuutustega kohanemise strateegiate vastu, suurendada

Arvustusi ajakirjale Ariadne Lõng

Olev Remsu “Pikk hoovõtt näib lõppevat”, Eesti Ekspress, 26. oktoober 2000 http://epl.delfi.ee/news/kultuur/ee-arvustus-pikk-hoovott-naib-loppevat?id=50847564 Maria Kristiina Soomre “Uus naisteajakiri”, Sirp, 17. nov 2000 http://www.sirp.ee/archive/2000/17.11.00/sirp.html Teet Veispak “Hillitsetud feministid”, Sirp, 17.nov 2000 http://www.sirp.ee/archive/2000/17.11.00/sirp.html Margaret Neithal “Ariadne Lõng ja interdistsiplinaarsus”, Universitas Tartuensis, 21. detsember

Ariadne Lõng 2014

Sisukord Soouuringud: kuhu edasi? Eve Annuk Eesti akadeemiliste soouuringute lugu ajakirjas Ariadne Lõng 2000-2013. Raili Marling, Redi Koobak Feministlikud näitused ja kuraatoripraktika Balti riikides. Katrin Kivimaa Romantiline macho: mässav mees Eesti punk-rokis. Hannaliisa Uusma “Siis ma sain aru, et sa

Ariadne Lõng 2013

Sisukord Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis. Mare Ainsaar Etniline sooline palgalõhe Eestis. Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen Koolieelikutest lastega eestlastest ja vähemusrahvustest emade kasutatava lastehoiu tüübi seos töö- ja pereelu ühitamise ning töö-

Ariadne Lõng 2012

Sisukord Seksuaalne ahistamine kui uurimisvaldkond – proovikivi Eestile. Katri Lamesoo Mehelikkuse tüpiseerimine noormeeste enesehinnangute, soorolliga rahulolu ja seksuaalkäitumise järgi. Kadri Soo, Dagmar Kutsar Kalevipoegi kaugelt koju oodates. Age Viira Pildiline pöördumine vabadusse. Ajakirjandusfoto sisu muutumine soolisest aspektist ajalehes Edasi/Postimees 1985-2005. Merike Kaunissaare Sooküsimus eesti ajakirjanduses

Ariadne Lõng 2011

Sisukord Individuaalne sooideoloogia – millest see sõltub? Kairi Kasearu 60‒69-aastaste naiste ja meeste töötamine ja eluga rahulolu seitsmes Euroopa riigis. Mare Ainsaar Töökoha leidmine sotsiaalsete võrgustike abil: meeste ja naiste erinevused Eesti tööjõu-uuringu tulemuste põhjal. Priit Jeenas Enesetäiendamise viisi ja kõrgema ametipositsiooni

Ariadne Lõng 2010

Sisukord Ateneumi kunstikoolid ja naised Eestist. Kai Stahl Naisakt nõukogude perioodi kunstis. Varjatud erootika, politiseeritud žest, protofeministlik kujund? Katrin Kivimaa Peamised trendid meeste tekstilisel konstrueerimisel naisteajakirja Cosmopolitan artiklites. Greete Kempel, Andra Siibak Naiselikkuse ja mehelikkuse seos isikuomadustega 16-19-aastaste Eesti noorte seas. Mare Ainsaar,

Ariadne Lõng 2009

Sisukord Kas naiste võim aitab olla laste- ja peresõbralikum? Naised kohalikes volikogudes ja lapsesõbralikkus Eestis. Mare Ainsaar, Kadri Soo, Rein Toomla Soo sotsiaalne konstrueerimine seitsmes Tallinna lasteaias. Kadri Aavik Võitjate põlvkonna müüt ja uue eliidi enesekirjeldused 1990. aastate üldhuvimeedias. Margaret Tali Eesti

Ariadne Lõng 2008

Sisukord Füüsika kui meeste mängumaa: soostereotüüpidest Eesti füüsika kultuuris. Endla Lõhkkivi, Katrin Velbaum Väljapaistvad naised teaduses: naisteadlaste karjääriteed “eduka teadlase” diskursuse taustal. Kairi Talves, Anu Laas Sugu ja episteemiline vastutus füüsikas. Kristina Rolin Intersektsionaalsusest ehk lugusid feministliku mõtte rändamisest. Redi Koobak Uus identiteedikäsitlus ja

Ariadne Lõng 2007

Sisukord Nähtamatu ja nähtav pärimus. Seto rahvaluule kogumisest ning menstruatsiooni ja sünnitusjärgse käitumisega seotud tabudest. Andreas Kalkun Ema-tütre suhe Joy Kogawa Obasanis ja Ene Mihkelsoni Ahasveeruse unes. Eva Rein Sugu virtuaalmaailmas. Andra Siibak “Ei maksa seda isatamist väga ka üle pingutada”.

Ariadne Lõng 2005/2006

Sisukord Kas eesti mees on mees või inimene? Liisi Piits Võrdõiguslikkus kui avaliku debati objekt Ameerika Ühendriikides ja Eestis: sarnasused ja erinevused. Raili Põldsaar Meeste meediakujutise muutus 1996. ja 2004. aasta Eesti Päevalehe ja Postimehe nädalalõpulisade näitel. Kristi Malmberg Eesti poisteraamatute

Ariadne Lõng 2004

Sisukord Koidula pildis: ajaloolisest isikust rahvuslikuks sümboliks. Katrin Kivimaa Ruthi õed: sajandipöörde naiste reaalsus ja fantaasia. Tiina Kirss J. Randvere Ruth ja Otto Weiningeri Geschlecht und Charakter. Mirjam Hinrikus Keha ja haigus Ilmi Kolla kirjades ja luuletustes. Eve Annuk Meest ja naist märkiv leksika

Ariadne Lõng 2003

Sisukord Toimetuselt Anne Lill, Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus Seto naisautobiograafide maailm Andreas Kalkun Ajakasutus läbi sooprisma Eestis ja Euroopas Malle Järve Söömishäirete olemus ja tekkepõhjused erinevate vaatenurkade ristteel – tütarlaste ning arstide nägemused Katri Eespere Pluralism tunnetusteoorias: Helen E.